News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด(KTBGS) ครบรอบ 20 ปี ชูนโยบาย “คุณธรรมนำความยั่งยืน เน้นสร้างองค์กรเป็นบ้านหลังที่สองให้กับพนักงาน พร้อมรุกเปิดตลาดใหม่รับปลายปี”

posted Sep 21, 2017, 5:08 AM by Suthep Puangmahod
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัทฯ เริ่มได้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ KTBGS ให้บริการใน 5 ส่วนธุรกิจหลักๆดังนี้คือ 1. ให้บริการด้านบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งประกอบไปด้วยงานขนส่งเงินสดและการบริการเติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ 2. งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทำความสะอาด 3. งานบริหารอาคารทั้งประเภทอาคารสำนักงานและงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมแบบครบวงจรให้แก่ธนาคารกรุงไทย 4. งานพิมพ์เอกสารและพับปิดผนึกอัตโนมัติ และจัดส่งแก่สถาบันการเงินต่างๆ และ 5. งานบริการอื่นๆ เช่น งานบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center), งานติดตามทวงถามหนี้ (Loan Collection) ,งานรับส่งเอกสารทั่วไป และงาน Data Entry
ปัจจุบัน KTBGS ถือเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ 35 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำปี 2558) รายได้ภาพรวมสามไตรมาสในปี 2560 ประมาณ 1,621.8 ล้านบาท
-นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปิดเผยว่า 
 KTBGS เป็นผู้นำงานบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน (Cash in Transit) ซึ่งถือว่าเป็น Core business ขององค์กร โดยมี “บุคลากร” เป็นหัวใจหลักขององค์กร และนับตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท KTBGS ดำเนินนโยบายตาม Corporate Theme “ห่วงใยใส่ใจคุณ” โดยมุ่งหวังสร้างองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน และโดยเฉพาะปีนี้บริษัทได้ชูนโยบายคุณธรรมนำความยั่งยืน โดยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กรให้รับรู้ถึงคุณธรรมหลักขององค์กรคือ “ความซื่อสัตย์” ที่บุคลากรต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในสังกัดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยร่วมกันจัดทำ Workshop ตามแนวทางของมูลนิธิ เพื่อค้นหา “คุณธรรมหลัก 3 ประการของ KTBGS” ซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นกัน โดยได้ร่วมลงนามเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย โดยมุ่งหวังที่จะได้เครื่องมือหรือวิธีการหรือตัวอย่าง จากบริษัทในภาคีเครือข่ายมาเป็นแนวทางในการ “ลดหนี้ของพนักงาน KTBGS”
 นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่ยุค Digital หรือ Cashless Society ยังส่งผลกระทบต่อ KTBGS อย่างมาก ซึ่งทาง KTBGS ก็ได้เตรียมตัวมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการควบคุมอัตราการเติบโตของบุคลากรด้านงานขนส่งทรัพย์สินและงานให้บริการด้าน ATM โดยได้ชะลอรับอัตรากำลังไว้แล้วในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาถึงเกือบ 500 อัตรา และ KTBGS ยังได้เตรียมขยายธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจเดิมที่กำลังจะมีแนวโน้มการเติบโตลดลง ซึ่งการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าว คือ ธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ (Loan Collection) ซึ่งในปัจจุบัน KTBGS สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการติดตามหนี้ โดย KTBGS เพิ่งเริ่มต้นให้บริการธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายปี 2558 และคิดว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตทดแทนธุรกิจที่ลดลง และยังสามารถช่วย KTB ในการบริหารจัดการหนี้ให้กับ KTB ได้อีกด้วย
การทำกิจกรรม CSR
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ กิจกรรม ซีเอสอาร์ ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี 2557 – 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายภายใต้ Corporate theme คือ “ห่วงใยใส่ใจคุณ” ซึ่งคำว่า “คุณ” ในที่นี้หมายถึง ลูกค้า / พนักงาน / ผู้ถือหุ้น และตลอดจนสังคม พร้อมยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารองค์กร ซึ่งมุ่งหวังให้องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน สำหรับด้านสังคมบริษัทได้มีโครงการ “KTBGS Empower Social Sustainability” ซึ่งมุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR ภายนอกในหลายมิติ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ อาทิ
• การดำเนินตามโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนให้กับสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขต จ.พะเยา และ จ.น่าน ตั้งแต่ปี 2558 และต่อมาในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ศิลปะตลอดจนทุนการศึกษาให้กับสามเณร เนื่องจากสามเณรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและมีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ในปีนี้ 2560 บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยระดมทุนเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนตลอดจนทุนการศึกษาให้สามเณรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมอบรถตู้เพื่อใช้ในการรับส่งสามเณรและรถกระบะเพื่อใช้ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุมชนในวัดศรีเมืองมาง จ.พะเยา
• ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินและพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย เพื่อนำรายได้สร้าง "ห้องพักผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน" ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย (ก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) ในปี 2559
• ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพด้วยการจ้างคนพิการ ณ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน, แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2559 โดยให้ผู้พิการมีงานทำและเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่บริษัท
การทำกิจกรรม CSR ของ KTBGS จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ CSR ภายในกับภายนอก โดยมุ่งเน้นภายในเป็นหลัก เนื่องจากเรามองว่าเรามีบุคลากรมากและการมีบุคลากร 7,500 กว่าชีวิตนั้นหมายถึงการดูแลไปถึง 7,500 X 3 คือ 22,500 ชีวิต KTBGS จึงมีการทำ CSR ภายในที่ทำมาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ เช่น
• มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนกว่า 500ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556 จนถึงปัจจุบัน
• การจัดกิจกรรมKid Camp เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุตรหลานบุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้ตนเองด้วยการส่งเสริมการสร้างทักษะทางสังคม และการทำกิจกรรมการส่งต่อความดี เพื่อเป็นการปลูกฝังความกล้าหาญ การแสดงออกและวิธีคิดของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และมีน้ำใจ
• โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณ จัดให้แก่พนักงานตั้งแต่ระดับรากแก้ว จนถึงผู้บริหารในการเตรียมตัว ทั้งด้านการวางแผนทางด้านการเงินตลอดจนด้านจิตใจหลังชีวิตการทำงาน
รางวัลที่ได้รับ
อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ KTB First: Firm-Corporate Governance Awards ในโครงการ KTB First: Firm-Corporate Governance Awards ปี 2557 ประเภทรางวัล Gold Class ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงไทยที่ธนาคารถือหุ้น 100%
- มอบทุนการศึกษาและอุปกรณืการเรียนให้กับสามเณร ณ วัดศรีเมืองมาง พะเยา
- ส่งมอบอาคารเรียนสามเณร ณ วัดศรีเมืองมาง พะเยา
-  งานทอดผ้าป่า วัดศรีเมืองมาง
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณืการเรียนให้กับสามเณร ณ วัดศรีเมืองมาง พะเยา
Kids Camp BKK 2017
รวมถึงในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” 11 ปีซ้อน ติดต่อกัน (ปี 2550 – ปี 2559) ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสหภาพแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน แสดงถึงความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์ ประโยชน์สุข ต่อบุคลากร ครอบครัว Stakeholder รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นอย่างมากในการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในตัวบุคลากรซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่ทุจริต มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้นโยบาย “KTBGS คุณธรรมนำความยั่งยืน”
Comments