News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :

posted Feb 6, 2017, 4:55 AM by Suthep Puangmahod


                                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงาน "ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 การจัดการน้ำภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่สมดุลย์น้ำ-พลังงาน-อาหาร"เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน หาแนวทางปรับตัวและร่วมกันหารือความร่วมมือเรื่องการจัดการน้ำในระดับอาเซียน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 6 จากซ้าย), ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 5 จากซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานร่วมกับอีก 8 หน่วยงานร่วมจัดให้เกียรติมาร่วมเปิดการประชุมนานาชาติดังกล่าว เมื่อวันก่อน
Comments