News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

กรมการจัดหางาน จับมือ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อขยายโอกาสการบริการประชาชนให้มีงานทำทั่วประเทศรองรับตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

posted Sep 4, 2017, 4:33 PM by Suthep Puangmahod

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ www.JOBBKK.COM นำโดย นางสาวเนาวรัตน์ อัศวีนานนท์ กรรมการผู้จัดการ (คนกลาง) นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ (ขวา) ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยกรมการจัดหางานจะเป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน (Demand) ที่มีตำแหน่งงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และภาคบริการอันจะเป็นการเตรียมแรงงานไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา (Brain Power) รองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยพิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
Comments