News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

กสทช. และ ITU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561 (COE 2018)

posted Sep 11, 2018, 4:22 AM by Suthep Puangmahod

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ. 2561 (COE 2018)  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Ecosystem and Decentralization” ในระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561  ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซา กรุงเทพฯ

Comments