News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ประชุมเปิดกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมะพร้าว สมุทรสงคราม

posted Aug 24, 2017, 1:18 AM by Suthep Puangmahod

นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม(ที่ 3 จากซ้าย) นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม (ที่ 5 จากซ้าย) และนางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร (ที่ 4 จากซ้าย) เข้าร่วมการประชุมเปิดกลุ่ม คลัสเตอร์มะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเข้าร่วมกว่า 100 ราย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว ซึ่งสถาบันอาหารได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ให้ดำเนินการ
ขณะนี้สถาบันอาหารได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปประชุมกลุ่ม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยทยอยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายรวม 17 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา สตูล ปัตตานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครสวรรค์ เลย ขอนแก่น หนองคาย นครราชสีมา และร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 27 กลุ่ม รวมจำนวน 3,300 ราย เพื่อสร้างเครือข่าย(คลัสเตอร์)และยกระดับ SME ในอุตสาหกรรมมะพร้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต มุ่งสนับสนุนการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์ พร้อมรองรับการขยายตัวของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Comments