News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

posted May 3, 2017, 3:15 AM by Suthep Puangmahod
ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม และนวัติกรรมดิจิทัล รวมถึงเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามรถและประสบการณ์ในด้านพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารการจัดการ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7131-2 หรือ 0 2141 7167 ในวันและเวลาทำการ (08.30 –17.30 น.) และดาวน์โหลดใบสมัครหรือศึกษาพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ที่เว็บไชต์: www.depa.or.th
Comments