News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

รองนายก ฯ ย้ำ รัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

posted Jun 20, 2017, 1:23 AM by Suthep Puangmahod
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคนไทย การยกระดับสมรรถนะเพื่อรองรับอนาคตและเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งวันนี้องค์กรชั้นนำระดับประเทศและระดับสากลจะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนและเติมเต็มองค์ความรู้ และสนับสนุนการสร้างโอกาสให้กำลังคนสามารถปรับตัวและส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย 4.0 เป็นส่วนที่สำคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าว การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างแบบใหม่ ตลอดจนสามารถส่งเสริมการบริการที่สร้างมูลค่าสูง ถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งการพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) การเปลี่ยนแปลงเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการสร้างบริการมูลค่าสูง จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรม ลักษณะงาน ลักษณะการจ้างงาน รวมถึงสมรรถนะที่อุตสาหกรรมคาดหวัง อันจะส่งผลกระทบต่อกำลังคนในภาคส่วนต่างๆ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( สคช.) กล่าวว่า สคช. จึงได้จัดงานสัมมนา “มาตรฐานอาชีพ การพัฒนากำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อประเทศไทย 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานอาชีพเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และประเทศไทย 4.0 โดยผู้ร่วมงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผู้แทนจากภาคแรงงานและอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงภาคการศึกษาที่จะผลิตผู้เรียนสู่ตลาดอาชีพ
“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับและพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนส่งเสริมให้กำลังคนก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงได้ จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดการสัมมนา โดยเน้นสร้างความเข้าใจร่วมกันกับอุตสาหกรรม หน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน และหน่วยงานนโยบาย เกี่ยวกับสมรรถนะที่จะต้องพัฒนาขึ้นใหม่ ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมให้หลากหลายในสาขาอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับและพัฒนามาตรฐานอาชีพกับหน่วยงานรัฐจากเยอรมนีและเกาหลี ทั้งนี้ หลักการและแนวปฏิบัติที่ได้จากการสัมมนาจะถูกนำมาใช้ในการปรับและจัดทำมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป” นายวีระชัย กล่าว
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเปิดมุมมองจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนากำลังคนของคนไทย โดยเฉพาะโอกาส และความท้าทายในอนาคตที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ เพราะยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย 4.0 เป็นส่วนที่สำคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าว การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างแบบใหม่ ตลอดจนสามารถส่งเสริมการบริการที่สร้างมูลค่าสูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments