News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ซิป้า เผยทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 สานต่อโครงการสำคัญๆ มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นำสู่ตลาด E-Market Places ให้สำเร็จภายในปี 2561

posted Jan 1, 2017, 12:19 AM by Suthep Puangmahod

                                                                                         สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า เผยทิศทางการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2560 มุ่งสานต่อโครงการสำคัญๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Services), โครงการ Smart City,  Startup โดยยกระดับให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระดับชุมชนสามารถใช้ระบบไอที ทั้งระบบบัญชี ERP การสร้างแพลตฟอร์มบีทูบีเพื่อนำธุรกิจขึ้นสู่ตลาด E-Market places ได้สำเร็จภายในปี2561 

 

                                                              นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของซิป้าในปีงบประมาณ 2560 มุ่งสานต่อโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City ซึ่งในปี2560 จะมุ่งส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อรองรับนักลงทุนขณะเดียวกันจะมุ่งสานต่อโครงการสำคัญอื่นๆเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Service) โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีอยู่ประมาณ 4,000 รายสามารถใช้ระบบไอทีได้คล่องทั้งระบบบัญชี ERP แนะนำการสร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำธุรกิจเพื่อให้สามารถนำธุรกิจขึ้นสู่ตลาด E-Market Placesในธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซได้ครบทั้งหมดจากฐานรายชื่อผู้ประกอบการที่มีอยู่ประมาณ 4,000 ราย การขับเคลื่อนผู้ประกอบการตามโครงการEntrepreneur Total Digital Servicesเบื้องต้นจะทำ 10 จังหวัดก่อน จังหวัดละ 20 ชุมชนๆละ 20 ผู้ประกอบการรวมเป็นผู้ประกอบการประมาณ4,000รายได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง ภูเก็ต นครศรีธรรมราชโดยใน10จังหวัดแรกจะมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลที่ไม่ซ้ำซ้อนกับสื่อดิจิทัลชุมชนโดยเบื้องต้นจะเลือกชุมชนที่ทำการเกษตรและสินค้าOTOPก่อนซึ่งทางซิป้าจะจัดหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและให้ความรู้ว่าการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซเป็นอย่างไรจัดเจ้าหน้าที่ไปคลุกคลีกับชาวบ้านและเป็นพี่เลี้ยงไปตลอดทั้งปีในงบประมาณที่วางไว้ประมาณ 50 ล้านบาทและตั้งเป้าโครงการฯ ใน 10 จังหวัดแรกจะต้องประสบความสำเร็จในปี 2561

                                                                                         สำหรับโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City จะทำต่อเนื่องไปถึงปี 2560 แต่จะมุ่งลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้ประกอบการที่ส่งเสริมจะเน้นด้านเกษตรโดยกิจกรรมต่างๆจะร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับแนะนำเทคนิคต่างๆในการทำการเกษตรแนวใหม่อาทิ มีเซ็นเซอร์รดน้ำแปลงผัก วิธีตรวจสอบดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกใช้เทคโนโลยี ในการว่านเมล็ดพืช เป็นต้น

Comments