News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

สนง.ทรัพย์สินฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙:

posted Nov 29, 2016, 11:49 PM by Suthep Puangmahod

                                                
                                                              สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนาโดยนายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (ที่ ๗จากซ้าย)ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๙เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการเทศนาธรรมของสามเณร สืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง​และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยดำรงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ที่ ๖จากซ้าย)เป็นประธานในพิธีณ ห้องเทเวศร์ อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้าย

๑.ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

๒.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

๓. สามเณรภาคภูมิ เกตุกอ วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านปฏิภาณการเทศนา

๔. สามเณรสุรทิน โยสะอาด วัดศรีเอี่ยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านปฏิปทาการเทศนา

๕. สามเณรสุรชัย ศรีกล่ำ วัดศรีโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ด้านโวหารการเทศนา

๖. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

๗. นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
Comments