News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

สศอ.จับมือสถาบันอาหาร เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

posted Jul 12, 2017, 6:54 PM by Suthep Puangmahod
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้องจาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 39 คน ที่ผ่านการอบรมภายใต้ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ซึ่งสถาบันอาหารได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) จัดการฝึกอบรมเป็นระยะเวลารวม 6 วัน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น ระบบมาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด ทิศทางผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดโลก เป็นต้น
ภายหลังจบหลักสูตรการอบรม ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการทำงานได้พบปะกับบริษัทบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อสมัครงาน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อันจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ณ โรงแรมนูโวซิตี้โฮเทล เมื่อเร็วๆ นี้
Comments