Travellers‎ > ‎

จังหวัดสระแก้ว แถลงข่าว จัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย และวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “ความสุขบนท้องนา หรรษาลั่นทุ่ง ดาวรุ่งธิดากาสร “ เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

posted May 8, 2018, 11:57 PM by Suthep Puangmahod

เมื่อวันที่ (8 พ.ค.61) ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย และวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2561 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี พร้อมด้วย
จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก (ททท.นครนายก นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นายธเนศ โพธิ์ทอง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และนายครรชิต ชัยไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นเข้าร่วมงานแถลงข่าวนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว(คนกลาง) 
กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย ขึ้นเป็นประจำทุกปีและอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควาย โดยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบุญคุณควาย และร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายมิให้สูญหาย และเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาพิธีกรรมการสู่ขวัญควายให้คงอยู่ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว และเพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว ปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันอนุรักษ์ ควายไทย" เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับการเอาใจใส่จากทุกภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนสร้างอาชีพ และวันอนุรักษ์ควายไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรกด้วย

จังหวัดสระแก้ว มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณี สู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 อย่างเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดสระแก้ว ได้รับการยกย่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวในโครงการเมืองต้องห้ามพลาด Plus สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว ประเด็นยุทธศาสตร์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม กำหนดให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องมีการดำเนินงานโดยยึดการทำงานแบบบูรณการร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ด้านนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณการการจัดกิจกรรมมากมายหลายภาคส่วน รูปแบบการจัดงาน ภายใต้ชื่อ “ความสุขบนท้องนา หรรษาลั่นทุ่ง ดาวรุ่งธิดากาสร “ เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมต่างๆ เน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควาย ถ่ายทอดภูมิปัญญาพิธีกรรม การสู่ขวัญควายให้คงอยู่ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป เน้นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดธิดากาสร กำหนดจัดประกวดในวันที่ 14 พฤษภาคม กิจกรรมพิธีเปิดโครงการและพิธีกรรมสู่ขวัญควาย กำหนดจัดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยพิธีเปิดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และร่วมในพิธีสู่ขวัญควาย ผูกขวัญควายพ่อคอกและควายแม่คอกกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ตลาดประชารัฐ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายมาจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา สามารถนำไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้เป็นอย่างดี
นายธเนศ โพธิ์ทอง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำกิจกรรมมาร่วมจัดแสดงในการจัดงานประกอบด้วย สาธิตการทำคัน สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ การสาธิตการปั้นควายด้วยดินเหนียว การสาธิตการเดินโถกเถก การสาธิตการยิงหนังสติ๊ก การสาธิตเดินกะลาพาเพลิน การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย การสาธิตการหั่นหญ้า การสาธิตการใช้ควายไถนา การสาธิตการนวดข้าว/การฝัดข้าวตามวิถีโบราณ นิทรรศการฝนหลวง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า นิทรรศการและสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ “เชื้อไตรโกเเดอร์ม่าและเชื้อ บิวเวอร์เรีย” การแจกปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การแจกหัวเชื้อเร่งจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ย นิทรรศการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และโครงการพระราชดำริ ร่วมกับศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด แจกพันธุ์ปลานิล ปล่อยกบลงแปลงนาข้าว จัดนิทรรศการด้านประมง * โครงการพระราชดำริ * รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกพันธุ์กล้าไม้ นิทรรศการความรู้เรื่องไฟป่า ช้างป่า เป็นต้น
จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก (ททท.นครนายก)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ขึ้นในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้านการเกษตรกรรมและสอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งกระบือหรือควายถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไร่ ชาวนา มาช้านานตั้งแต่อดีตกาล เป็นสัตว์ให้คุณ เป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าว เลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด การจัดประเพณีการสู่ขวัญควาย เป็นการเตือนสติ เตือนจิต เตือนใจ ให้คนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตน เมื่อคนระลึกถึงบุญคุณของควาย จึงมีการหาวิธีที่จะตอบแทนคุณของควาย อโหสิกรรมต่อควาย โดยวิธีสู่ขวัญควายนั่นเอง
น.ส อรนัส สงวนกุล  ธิดากาสรประจำปี 2560
ธิดากาสรกับรอง
ประจำปี 2560
กำหนดการงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย และวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- บรรยากาสภายใน
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์์
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. - ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน พร้อมกัน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ณ อาคารทรงงาน
เวลา ๐๗.๓๐ – 10.45 น. - การประกวดธิดากาสร
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เยี่ยมการจัดกิจกรรมต่างๆ
• การมอบพันธุ์ปลา พันธ์กล้าไม้ น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งแก่เกษตรกร
• กิจกรรมปล่อยกบลงแปลงนา
• การสาธิตการหั่นหญ้า
• การสาธิตการใช้ควายไถนา
• การสาธิตกิจกรรมการปั้นควายด้วยดินเหนียว
• สาธิตการทำคันไถ
• สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ
• สาธิตการนวดข้าว/ฝัดข้าวตามวิถีโบราณ
• การสาธิตการเดินโถกเถก
• การสาธิตการยิงหนังสติ๊ก
• การสาธิตเดินกะลาพาเพลิน
• กิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
• การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย
• การจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 1๓.๐๐ – 1๖.๐๐ น. เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่างๆ (ต่อ)
• การหีบอ้อยโบราณ โดยแรงงานกระบือ
• การสาธิตการหั่นหญ้า
• การสาธิตกิจกรรมการปั้นควายด้วยดินเหนียว
• การสาธิตการเดินโถกเถก
• การสาธิตการยิงหนังสติ๊ก
• การสาธิตเดินกะลาพาเพลิน
• กิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
• สาธิตการทำคันไถ
• สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ
• สาธิตการนวดข้าว/ฝัดข้าวตามวิถีโบราณ
• การสาธิตการใช้ควายไถนา
• การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย
• การจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม 
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน พร้อมกัน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ณ อาคารทรงงาน
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบรางวัลให้แก่ธิดากาสร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดงาน
เวลา 09.2๙ น. พิธีกรรมสู่ขวัญควาย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบนโต๊ะเครื่องสังเวย
- ปราชญ์ชาวบ้าน เชิญเทพยาดารับเครื่องบวงสรวง
- ประธานในพิธี เปิดกรวยธูปเทียนแพบนโต๊ะบายศรี และจุดเทียนบายศรี
- ประธานในพิธี คล้องพวงมาลัยควายพ่อคอกและควายแม่คอก
- หมอขวัญ ทำพิธีกรรมสู่ขวัญควาย
- หมอขวัญ ผูกขวัญควายพ่อคอกและควายแม่คอก
- หมอขวัญ ประพรมน้ำมนต์ให้กับควายพ่อคอกและควายแม่คอก
- ประธานในพิธี ผูกขวัญควายพ่อคอกและควายแม่คอก
- หัวหน้าส่วนราชการ ผูกขวัญควายลูกคอกทุกตัว
- ธิดากาสร นั่งควายเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน
- เสร็จพิธีกรรมสู่ขวัญควาย
เวลา 11.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เยี่ยมการจัดกิจกรรมต่างๆ
• การแสดงความสามารถของธิดากาสร ร่วมกับกระบือทรงเลี้ยง
• การสาธิตกิจกรรมการปั้นควายด้วยดินเหนียว
• การสาธิตการหั่นหญ้า
• สาธิตการทำคันไถ
• สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ
• สาธิตการนวดข้าว/ฝัดข้าวตามวิถีโบราณ
• การสาธิตการเดินโถกเถก
• การสาธิตการยิงหนังสติ๊ก
• การสาธิตเดินกะลาพาเพลิน
• การหีบอ้อยโบราณ โดยแรงงานกระบือ
• กิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
• การสาธิตการใช้ควายไถนา
• การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย
• การจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม
วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เยี่ยมการจัดกิจกรรมต่างๆ
• การแสดงความสามารถของธิดากาสร ร่วมกับกระบือทรงเลี้ยง
• การสาธิตกิจกรรมการปั้นควายด้วยดินเหนียว
• การสาธิตการหั่นหญ้า
• สาธิตการทำคันไถ
• สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ
• สาธิตการนวดข้าว/ฝัดข้าวตามวิถีโบราณ
 
การสาธิตการเดินโถกเถก 
•การสาธิตการยิงหนังสติ๊ก
• การสาธิตเดินกะลาพาเพลิน
• การหีบอ้อยโบราณ โดยแรงงานกระบือ
• กิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
• การสาธิตการใช้ควายไถนา
• การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย
• การจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม
หมายเหตุ 1. การแต่งกายชุดเสื้อม่อฮ่อม หรือชุดเกษตรกร
2. รับสมัครธิดากาสร ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561
3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Comments