Breaking News

เที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์กับ 6 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากกรมการท่องเที่ยว

วันหยุดต่อเนื่องมาฆบูชาปีนี้ (26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564) กรมการท่องเที่ยวชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ชมความงดงามเปิดประสบการณ์ใหม่ และค้นหาคำตอบว่าทำไม "ประเทศไทยเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมอันดับ 5 ที่ดีที่สุดในโลก"
นิตยสาร CEOWORLD 2021 ได้รายงานการจัดอันดับ 165 ประเทศ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2564 โดยใช้คุณลักษณะสำคัญ 9 ประการ มาเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อจัดอันดับในครั้งนี้ ได้แก่ สถาปัตยกรรม ศิลปะ แฟชั่น อาหาร ดนตรี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการเข้าถึงทางวัฒนธรรม
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 5 จาก 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าประเทศไทยมักถูกพูดถึงในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงาม และถ่ายทอดผ่านประวัติศาสตร์ที่ปรากฎอยู่ในโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดสำคัญด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ยังทำให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย
กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้มีการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
การจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร
4. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร
5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
6. พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันหยุดมาฆบูชาปีนี้ ลองชวนครอบครัวหรือเพื่อนๆ ไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกันดูนะคะ รับรองว่าต้องหลงรักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน


ไม่มีความคิดเห็น