Breaking News

อพท. ร่วมพัฒนาโคราชจีโอพาร์คขึ้นทะเบียน “ยูเนสโก” สร้างกิจกรรม-วางเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมมรดกโลก

 

        อพท. ผนึก 7 องค์กร ขับเคลื่อนแผนพัฒนาโคราช ระยะ 5 ปี  แหล่งโบราณคดีทางธรณีวิทยา  ดึงชุมชนร่วมพัฒนากิจกรรมวางเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เสริมศักยภาพความยั่งยืนเข้าเกณฑ์ยูเนสโก  ตามยุทธศาสตร์จังหวัด สร้างแลนด์มาร์คดินแดนแห่ง 3 มงกุฎมรดกโลก บูมแหล่งท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน


นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับอีก 7 หน่วยงาน  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสมาคมโคราชจีโอพาร์คและฟอสซิล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานธรณีโคราช หรือโคราชจีโอพาร์ค สู่การเป็นอุทยานธรณีโลก ตามเกณฑ์ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เพื่อผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาบรรลุเป้าหมายการเป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก หรือ  “The UNESCO Triple Crown” โดยจะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ที่จะทำให้ โคราชจีโอพาร์ค ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีทางธรณีวิทยาระดับโลก


“ที่ผ่านมายูเนสโกได้ให้การรับรองแล้ว  2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว และที่จะผลักดันต่อไปก็คืออุทยานธรณีโคราช ตามการดำเนินงาน 3 โปรแกรมของยูเนสโกเพื่อก้าวสู่ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก  จึงมอบให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 หรือ อพท. 2 ซึ่งดูแลและพัฒนาพื้นที่อารยธรรมอีสานใต้ กับ จังหวัดนครราชสีมา  อพท. ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชไปสู่การสร้างคุณค่าระดับโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักแบบยั่งยืนที่เป็นศูนย์กลางที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกระดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม” ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว


สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2564 อพท.2 จะเข้าไปต่อยอดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชุมชนท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนมะค่า อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมด้านต่างๆให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวหลัก นอกจากนั้นยังจัดทำป้ายสื่อความหมาย 


จุดถ่ายภาพในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่สามารถร้อยเรียงเป็นจุดขายที่สำคัญของชุมชน

ในปี 2563 อพท.  ได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่ในเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค  จัดทำแผนการบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยมีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน่วยงานในพื้นที่และอุทยานธรณีโคราช เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางโคราชจีโอพาร์ค  


  กรอบความร่วมมือครั้งนี้ จะดำเนินการในระยะ 5 ปี โดยมีขอบเขตใน 5 ด้านที่สำคัญ คือ 1.ร่วมกันอนุรักษ์ ศึกษา สำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  2.ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาและการดำเนินการให้อุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยาน ธรณีโลก แ

ละเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น 3.ร่วมกันจัดกิจกรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานธรณีโคราช 4.ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจด้านการตลาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารเส้นทางการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงกับชุมชน และจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงพื้นที่อุทยานธรณีดังกล่าวในวงกว้างด้วยเช่นกัน   5.ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานธรณีโคราชให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน


สำหรับความโดดเด่นของ จีโอพาร์ค โคราช คือ เป็นแหล่งโบราณคดีทางธรณีวิทยา เพราะค้นพบแหล่งฟอสซิลขนาดใหญ่ ไม่ว่าช้างดึกดำบรรพ์ หนูโบราณ จระเข้โบราณ ไดโนเสาร์และไม้กลายเป็นหิน 


ดังนั้นการผลักดันตามยุทธศาสตร์จังหวัดครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ การนำพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของยูเนสโก   ผลสำเร็จของการดำเนินการจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้และยกระดับความพร้อมของจังหวันครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น