Breaking News

ประธาน กมธ.กีฬายืนยันเชิดชูเกียรตินักมวยไทยเป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นประโยชน์ต่อประเทศและนักกีฬา

ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงที่มาของการเชิดชูเกียรตินักมวยไทยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาศิลปะมวยไทย ว่า ได้ดำเนินการขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ในการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจ ในการสืบสาน เผยแพร่ศิลปะของชาติ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากหนังสือยืนยันของกระทรวงวัฒนธรรม โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ทราบว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวยไทย ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 มาตรา 28 (3) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559มาตรม 4 (6) แล้ว และมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลในวงการมวย โดยขอให้ปรับเพิ่มสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนกีฬา (กองทุนกีฬามวย) เช่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติอื่นๆ
ในการนี้ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยหนังสือที่ สผ 0018.12/5687 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 แจ้งถึงนายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ทราบว่า การเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทย ให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” เกิดขึ้นจากมติที่ประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลังจากได้รับมติเห็นชอบเป็นที่ยุติแล้ว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาต่อไป ซึ่งในที่สุดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้แจ้งมติการพิจารณาโดยให้มีการเชิดชูเกียรติคุณบุคคลในวงการมวยเป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” ดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ นายบุลือ ประเสริฐโสภา ได้แจ้งในหนังสือถึง ดร.ศักดิ์ชาย ตอนหนึ่งว่า การดำเนินการที่ได้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจขององค์กรกีฬา ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทางด้านการกีฬา อันจะนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลในวงการกีฬามวย รวมถึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการที่จะก้าวไปสู่ความฝันที่อยากจะเป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” ดังเช่นบุคคลที่เป็นตัวอย่างทางด้านการกีฬามวยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์อย่างทรงคุณค่าดังที่เกิดขึ้นนี้

สำหรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามกรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 4 กำหนดว่า มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย (6) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งมวยไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมาตั้งแต่แรก นอกจากนั้น ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว “มวยไทย” ยังเป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติของประเทศไทยมาตรลอดเวลา มีบทบาททั้งในสงครามป้องกันอาณาจักร และบทบาททางการกีฬาที่มีกติกาชัดเจน สามารถยกฐานะเป็นกีฬาเพื่อท่องเที่ยว เพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยชาติ รวมตลอดทั้งเป็นกิจกรรมการกีฬาแห่งประชาคมโลกที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ให้การรับรองเป็นชนิดกีฬาในโปรแกรมโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตแล้ว

 

ไม่มีความคิดเห็น