Breaking News

“แสนสิริ” จบัมอื “ชาเม่” เซอรไ์พรส์วงการอสงัหาฯ! ประกาศพนัธมติร 2 ขั้วใหม ่ ผนู้ าแหง่ อสงัหาฯ – สขุภาพและบิวตี้ พลกิโฉมการตลาดมติิใหม่ ชูกลยทุธ์ “Unexpected Marketing” รกุขยายฐานลกูค้า Mass Market เจาะตลาดผ่าน Health & Beauty Solution

แสนสิร ิเดนิตอ่เกมรกุยทุธศาสตร ์Made for Life…Made For Everyone ฉีกกรอบการตลาดอสังหาฯ ดึง “ชาเม่” (CHAME’) เสรมิแกรง่พนัธมิตรรายลา่สดุ พลิกโฉมการตลาดแนวใหม่ผา่นกลยทุธ ์ “ Unexpected Marketing ” ลุยแผนชิงเค้กสัดส่วนตลาดอสังหาฯ Mass Market ผ่านหัวหอกแบรนด์ชาเม่ หวังเจาะฐานลูกค้าใหม่ ทั่วประเทศ และชิงภาพแบรนด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สรา้งประสบการณ์และกิจกรรมการตลาดเอาใจคนรกัสุขภาพและความงาม ดันยอดขาย Q2 พุ่งตามเป้า 12,000 ลบ. พรอ้มเดนิหน้าต่อยอดภาพผนู้ าพฒันาทอี่ยอู่าศัยที่ให้ความส าคัญกบั Well-Being ชเี้ทรนด์สขุภาพและ ความงาม ควบคู่ กบัการอยอู่าศยัที่มสีขุภาพด ีมาแรง 
(กรงุเทพฯ 27 เม.ย. 2563) เขย่าวงการ 2 ขั้ว ! ผู้น าธรุกิจแถวหน้าของไทย “แสนสิริ” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน า ฉีก ทุกกรอบการท าตลาดอสังหาฯ ประกาศพันธมิตรก้าวส าคัญผนึก “ชาเม่” (CHAME’) ผ้นู าด้านสขุภาพและความงาม เตรยีม สยายปีกรุกตลาดแมสทั่วประเทศ ลุยเจาะฐานลกูค้าใหม่พรอ้มปั้ นภาพแบรนด์ที่เข้าถึงงา่ยและต่อยอดภาพผ้นู าด้านการ พัฒนาที่อย่อูาศัยที่ให้ความส าคัญกับ Well-Being ชูแนวคิด “ Health & Beauty Solution ” ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและ ความงามครบวงจร เช่อืเข้าถึงกล่มุเป้าหมายคนรนุ่ใหม่ที่มีไลฟส์ไตล์รกัสขุภาพได้ผ่านฐานการตลาด ที่แข็งแกรง่ ของแบรนด์ชาเม่ ศักยภาพองค์กรและผลิตภัณฑ์คณุภาพในพอรต์โฟลิโอ 
  อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ประธานผู้บริหารสายงานการตลาดองค์กร บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) เผยว่า “จากวิสัยทัศน์ Speed-to-market และคิดนอกกรอบ แสนสิริ สรา้งเซอร์ไพรส์ใหม่ให้แก่วงการอสังหาฯในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดวา่จะมา ร่วมมือกันได้ เดินหน้าจับมือพันธมิตรรายล่าสุด “ชาเม่” (CHAME’) ผู้น าด้านสุขภาพและความงามของไทย ธุรกิจที่ เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาด Mass และ Premium mass นับเป็นการข้ามวงการอสังหาฯ–สุขภาพและความงาม เพ่ือร่วมกันสร้างมิติใหม่แก่วงการอสังหาริมทรัพย์ โดยน าผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสู่การสร้างประสบการณ์ การอยู่อาศัย (Living Experience) ตอบโจทย์กระแสคนรักสุขภาพและ Well-Being มากข้ึน รุกเจาะฐานการตลาด ลกูค้าระดับแมส เซ็กเมนต์ เรยีลดีมานด์ที่แทจ้ริง ผ่านแบรนด์และฐานการตลาดที่แข็งแกรง่ของชาเม่ ต่อยอดยทุธศาสตร์ ของบรษิัทฯ ในปีนี้ ภายใต้ “Made for Life…Made for Everyone” ส่กูารเป็นแบรนด์ที่ทกุคนเข้าถึงได้ เพ่อืสรา้งภาพ แบรนด์ที่จับต้องงา่ยข้นึ โดยสรา้งเซอรไ์พรส์ความแปลกใหม่ส่งเสรมิสีสันการท าการตลาด ให้แสนสิริ สรา้งการรบัรแู้ละ จดจ า แก่กล่มุฐานลกูค้าระดับแมสได้มากข้ึน ควบค่กูับการท าแคมเปญการตลาดของแสนสิรริว่มกัน
ในปีที่ผ่านมา แสนสิร ิสรา้งยอดขายโครงการระดับ Mass segment รวมมูลค่ากวา่ 8,700 ล้านบาท และมุ่งมั่นเดินหน้า สู่การเป็นผู้น าตลาดแนวราบใน 3 ปีผ่านกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ ครอบคลุมความต้องการที่ หลากหลายทั้งการโฟกัสในตลาดกลุ่มใหญ่ที่มีดีมานต์ (Mass Market) ด้วยการพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ สิร ิเพลส อณาสิร ิและ สราญสิร ิเจาะกล่มุเรยีล ดีมานต์ และคนที่อยากมีบ้านหลังแรก ตลอดจนกลยุทธ์ Multi-Channel ซ้ือขาย ครบในทุกช่องทาง ซื้อและเยี่ยมชมโครงการง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยศักยภาพของตลาดอสังหาฯระดับ Mass Market ที่มีดีมานด์เฉลี่ยปีละสูงถึง 250,000 ล้านบาท จึงท าให้แสนสิริ มองเห็นโอกาสในการรุกขยายฐานลูกค้าเพ่ือช่วงชิง สัดส่วนการตลาดที่เพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้ายอดขายโครงการแนวราบ 15,900 ล้านบาท และเป้ายอดโอน 15,400 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ แสนสิร ิมีแผนเปิดตัวโครงการแนวราบในปี 2563 ทั้งหมด 12 โครงการ รวมมูลค่า 15,200 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 6 โครงการ มูลค่ารวม 8,600 ล้านบาท ทาวน์โฮมและมิกซ์โปรเจคต์อีก 6 โครงการ มูลค่ารวม 6,600 ล้านบาท และมิกซ์โปรดักส์อีก 1 โครงการ
เราจึงเดินหน้าต่อครองใจตลาดด้วยกลยทุธ์ Unexpected Marketing โดยเตรยีมวางแผนเพ่ือสรา้งเซอรไ์พรส์ที่เคยไม่ มีก่อนในเมืองไทยผ่านความร่วมมือใหม่ๆ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้าน Beauty & Health Solution นอกจากนี้ จากข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมของ ตลาดแมส เซ็กเมนท์พบว่า โมเดลธุรกิจของแบรนด์สุขภาพและความงามนั้นมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกๆ ปี สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงฐานลูกค้าที่แข็งแกรง่ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากพฤติกรรมผ้บูริโภคที่ใส่ใจความ งาม สุขภาพ และผิวพรรณต่อเน่ือง ซ่ึงเทรนด์คนรกัสุขภาพและความงามจะกลายเป็นอีกหน่ึง New Normal ของช่วง หลังไวรสัโควดิ ที่เรามองเห็น ซ่ึงผ้คูนจะกลับมาใส่ใจรกัสขุภาพและดูแลตนเองมากข้ึน”
ปัจจุบัน แบรนด์ ชาเม่ มีกล่มุฐานลูกค้ากวา่ 7,000,000 ราย ทั่วประเทศ แสนสิร ิเตรยีมวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ การตลาดรูปแบบใหม่เพ่ือสรา้งเซอรไ์พรส์ที่เคยไม่มีก่อนในเมืองไทย ผ่านการสรา้งประสบการณ์และกิจกรรมการตลาด หรอืแคมเปญการตลาดใหม่ๆ เอาใจคนรกัสขุภาพและความงามขยายฐานการตลาดเจาะกล่มุลกูค้าใหม่รว่มกับชาเม่
วางแผนส่งเสริมดันยอดขายบริษัทในไตรมาส 2 ตามเป้าที่วางไว้ 12,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางการขายใหม่ใน ทุกช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมการสื่อสารทั้ง Omni-Channel และทุก Touch points ซ่ึงแบรนด์ ชาเม่ จะกลายเป็นกลยทุธ์หัวหอกส าคัญทางการตลาดที่มีประสิทธภิาพได้อย่างเข้าถึงผ่านธรุกิจสขุภาพและความงาม ควบค่กูับ การท าแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นของแสนสิรริว่มกัน รวมถึงพรวิิเล็จใหม่ๆส าหรบัครอบครวัแสนสิร ิแฟมิลี่ ที่ ปัจจุบันมีจ านวนกวา่ 100,000 ครอบครัวทั่วประเทศ
ล่าสุด เริ่มต้นจากความร่วมมือจัดกิจกรรม Knock Door Surprise ภายใต้แคมเปญ Sansiri Care #เพราะเราห่วงใย แจกชุดผลิตภัณฑ์ ชาเม่ มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง แฮนด์ เจล และ แฮนด์ สเปรย์ น าโดย คณุเชียร์ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ สรา้งสีสันเซอรไ์พรส์แก่ลกูบ้านครอบครวัแสนสิรเิพ่ือส่งมอบความห่วงใยในช่วงเวลาที่ทุกคนอยู่บ้าน เริ่มต้นที่ สิร ิเพลส อณาสิร ิและ เดอะ เบส
นอกจากนี้ แสนสิริยังได้มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าชาเม่กับโปรโมชั่น On Top เม่ือจองโครงการแสนสิรริบัส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท ส าหรบับ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมรวมกวา่ 50 โครงการ เริ่ม 1.99-20 ล้าน* และ ส าหรบัคอนโดมิเนียม ฟร!ี ค่าส่วนกลางเพิ่ม 1 ปี ทุกโครงการพรอ้มอยู่ โดยแสนสิร ิยังมีออกแคมเปญพิเศษเพ่ือให้ลูกค้าสามารถมีบ้านงา่ยข้ึนกับ แคมเปญล่าสดุ“แสนสิริ ผ่อนให้ สูงสดุถึง 24 เดือน”* จบทุกปัญหา ลดทุกภาระ ผ่อนให้ทั้งต้นทั้งดอก สูงสุดถึง 24 เดือน ที่บ้านเดี่ยวทาวน์โฮม และคอนโดพรอ้มอย่จูากแสนสิร ิ62 โครงการทั่วประเทศ เริ่มต้นเพียง 990,000 บาทพรอ้มฟรคี่า โอนและค่าจดจ านองฟรีค่าส่วนกลางพร้อมโปรโมชั่นในทุกโครงการ
ด้านนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์มมิ่ง เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์เพ่อืสขุภาพและความงามภายใต้แบรนด์ชาเม่ เผยวา่ “นับวา่เป็นก้าวส าคัญของชาเม่ ซ่งึเราหวงัวา่ความรว่มมือ กันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมแกรง่และขยายฐานการตลาดให้กับชาเม่ได้มากข้ึน ผ่านกิจกรรมทางการตลาด ที่น่าสนใจ แบบใหม่ๆ ชาเม่ มองวา่เร่อืงสุขภาพเป็นเร่อืงใกล้ตัว ประกอบกับไลฟสไตล์ของคนในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับเร่อืงนี้ มากข้ึน เน่ืองด้วยปัญหาสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงท าให้การมีสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคล้วนต้องการ ซึ่งชาเม่ เองมีจุดแข็งที่โดดเด่นในกล่มุผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเพ่ือความงามและสขุภาพ และแสนสิรเิองก็เป็นบรษิัทที่มีช่อืเสียงใน วงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการมาร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการท าการตลาดและสรา้ง ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือสนองต่อความต้องการของกล่มุลกูค้าเป้าหมายรว่มกัน”
“เราเชื่อว่าการร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ครั้งส าคัญระหว่าง 2 ภาคธุรกิจที่จะร่วมเดินหน้าไปในทิศทาง เดียวกัน รวมถึงความเชี่ยวชาญของชาเม่ จะช่วยตอบโจทย์การตลาดรว่มกัน โดยท าให้แสนสิรใินการเป็นแบรนด์ที่เข้าถึง ง่ายและสรา้งการจดจ าแก่กล่มุฐานลูกค้าระดับแมสเซ็กเม้นท์ได้มากข้ึน ส่กูารผลักดันให้แสนสิร ิเป็นเบอรห์น่ึงในตลาด แนวราบได้ในปี 2563 นี้”อรุณภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับชาเม่ (CHAME’) แบรนด์สุขภาพและความงามชั้นน าของไทย ภายใต้บรษิัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 ก้าวส่ปูีที่ 10 บรหิารโดยคุณการต์นู นันท์ฐณิ ชา ศิรปิรดีาวัชร์ ประธานกรรมการบรหิาร มีนโยบายม่งุเน้นให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยนักวิจัยผ้เูชี่ยวชาญ โดยค านึงถงึคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และผ้บูรโิภคเป็นส าคัญ ผ่านการควบคุมอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผ้หูญิงทุกคนสามารถมีรปูรา่ง และผิวสวยสขุภาพดีอย่างแท้จรงิจากภายใน ภายใต้ความเช่อื “Beautify Your Charm Shine” เพราะเราเช่อืว่าผ้หูญิงทุกคนล้วนมีเสน่ห์ในตัวเอง ให้ความสวยงามจากภายในเปล่งประกายส่ภูายนอก

ไม่มีความคิดเห็น