Breaking News

“โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และโครงการพระราชดำริเข้าด้วยกัน พร้อมลงไปพัฒนา และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ทั้งหมด 5 เส้นทางด้วยกัน คือ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง , ชุมชนบ้านโนนกอก - โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว จ.อุดรธานี , ชุมชนบ้านเกาะเกิด - พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีวสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จ.อยุธยา , ชุมชนบ้านท่าระแนะ - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จ.ตราด , ชุมชนมัจฉาสตรีท และชุมชนบ้านทุ่งมหา (ปากคลองโฮมสเตย์) - โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.ชุมพร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศยูเครน, สาธารณรัฐเฮลเลนิก, สาธารณรัฐสโลวัก, ราชรัฐลักเซมเบิร์ก, สาธารณรัฐชิลี, ราชอาณาจักรสเปน, สาธารณรัฐเปรู, ราชอาณาจักรนอร์เวย์, สาธารณรัฐปานามา, ประเทศเนเธอร์แลนด์, ประเทศนิวซีแลนด์, ประเทศไอร์แลนด์, สาธารณรัฐคาซัคสถาน, สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐโปแลนด์สามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารของโครงการเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ :-ไม่มีความคิดเห็น