Breaking News

ไทย-เดนมาร์ค เลือกใช้หลอดกระดาษเฟสท์ จาก SCGP เป็นผู้ผลิตนมยูเอชทีรายแรก ที่ใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

6 พฤศจิกายน 2563: อ.ส.ศ. และ SCGP ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลอดกระดาษ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมเปิดตัวใช้หลอดกระดาษ ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก โดยนําร่องใช้กับ ผลิตภัณฑ์นม "ไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี" นับเป็นแบรนด์แรกที่เลือกใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดย คาดการณ์ว่าพร้อมออกสู่ตลาด ในไตรมาสแรก ของปีพ.ศ. 2564 จะช่วยลดการใช้หลอดพลาสติก 7,000,000 หลอด ลด ปริมาณขยะพลาสติก 2.5 ตันต่อปี 


บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดสายเฟสท์ ใน SCGP ได้พัฒนาหลอดกระดาษเฟสท์ ที่ผลิตจากกระดาษสําหรับสัมผัสอาหาร ภายใต้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-EU Standard สามารถย่อยสลายได้ภายใน 90 วัน โดยมีนวัตกรรมการผลิตที่ทําให้หลอดโค้งงอ มีปลายตัด สะดวกสําหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย มีความแข็งแรงสามารถ เจาะกล่องนมได้และใช้ดื่มนมได้จนหมดกล่อง ซึ่งไทย-เดนมาร์ค ได้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP ใน การพัฒนาหลอดกระดาษรวมถึงบรรจุภัณฑ์รวมหน่วยและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลอดกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์สําหรับนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและยกระดับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลอดกระดาษ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนมไทย-เดนมาร์ค กล่าวว่า “ปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งการส่งเสริมและรณรงค์นี้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม จนถึงบริษัท ห้างร้าน โรงเรียน และชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากทุก หน่วยงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความ ตระหนักถึงการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาใส่ใจโภชนาการที่ดี และสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ทําให้การบริโภคนมได้รับความนิยมมากขึ้น อีก ทั้งรัฐบาลยังมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคที่มนม จาก 18 ลิตร ต่อคน ต่อปี เพิ่มเป็น 25 ลิตร ต่อคน ต่อปี ภายในปี พ.ศ.2560 ข.ส.ค.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนมในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะที่จะเพิ่มขึ้นตามการบริโภค จึงได้ร่วมมือกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ และบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด ใน SCGP พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมนม ซึ่งไทย - เดนมาร์ค นับเป็นเจ้าแรกในตลาดที่ใช้หลอดกระดาษ ที่ผลิต ภายในประเทศไทย และได้นําร่องใช้หลอดกระดาษกับผลิตภัณฑ์นม “ไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที สูตร ปราศจากน้ําตาลแลคโตส โดยคาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะออกสู่ตลาด ในไตรมาสที่ 1 ของปีพ.ศ.2564 และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรมนมในประเทศต่อไป" 
นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด และผู้อํานวยการ แบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP กล่าวว่า “ในฐานะผู้นําด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค อาเซียน ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย SCGP มุ่งให้ความสําคัญต่อผู้บริโภคและการเป็นพันธมิตรชั้นนําทาง ธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในการ พัฒนาหลอดกระดาษแบบโค้งงอ ปลายตัด เพื่อนําร่องใช้กับผลิตภัณฑ์นม "ไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี" และพร้อมขยายผล ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มอร์แกนิก โดยไทย-เดนมาร์ค นับเป็นเจ้าแรกในตลาดที่ใช้หลอด กระดาษจากกระดาษสําหรับสัมผัสอาหาร ที่ผลิตภายในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล ได้รับ การรับรองมาตรฐาน GMP-EU Standard ไม่มีสารเคลือบ สามารถย่อยสลายได้ภายใน 30 วัน
เฟสท์ใน SCGP มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนําเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผสตจาก กระดาษสําหรับสัมผัสอาหารและเยื่อยูคาลิปตัส ซึ่งสามาร"สัมผัสอาหารได้โดยตรง มีความสะอาด ปลอดภัย ได้รับการ รับรองมาตรฐานระดับสากล โดยมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบและขนาดความจุ รวมกว่า 100 รายการ ซึ่งเฟสท์ยังพร้อม นําเสนอหลอดกระดาษอีก 4 รายการให้อ.พ.ค. ได้พิจารณาใช้งานที่ร้านไทย-เดนมาร์ค (Milk and ได้แก่ หลอดกระดาษเฟสท์ 6 มม. สําหรับเครื่องดื่มเย็น หลอดกระดาษเฟสท์ 8 มม. และ 10 มม. สําหรับเครื่องดื่มใน และหลดกระตาษเพสท์ 12 มม. สําหรับชานมไข่มุก 
นอกจากนี้ SCGP ได้นําเสนอบรรจุภัณฑ์ Green Carton ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีผลิตกล่องน้ําหนักเบา (Lightweight G Technology) ที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบกระดาะและพลังงานในรารผลิต โดยยังคงความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เช่นเดิม ซึ่งปัจจุบันได้นํามาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค Kid D และผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ SCGP ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบรวมหน่วย หรือ Fulultipack ซึ่งผลิตจาก นวัตกรรมกระดาษลูกฟูกลอนเล็ก ที่มีความแข็งแรงและรองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง เหมาะสําหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความ สวยงามและสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้อีกด้วย นับเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Circular Economy
และในโอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค และ SCGP จะนําไปสู่การสร้างบรรทัดฐานและ ยกระดับบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนม ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นพัฒนานวัตกรรมร่วมกันที่คํานึงถึงการ เติบโตทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง"

 

ไม่มีความคิดเห็น