Breaking News

‘อธิคุณ’ นำ อพท. ขึ้นองค์กรประสิทธิภาพสูงยกระดับบุคลากร-หารายได้-สร้างความมั่นคง

‘นาวาอากาศเอก อธิคุณ’ ประกาศ นำ อพท. ขึ้นเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High performance Organization) สร้างผลงานเด่น เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด ‘รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา’ ประเดิมยกระดับบุคลากรขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์และวางแผน พร้อมเตรียมศึกษา Business Model สร้างรูปแบบธุรกิจและบริการ สร้างรายได้สนับสนุนองค์กร
นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวถึงแผนบริหารการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท. ว่า ยังคงดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อพท. และยึดมั่นในนโยบายการขับเคลื่อน อพท. ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกันนี้จะต้องเร่งสานงานเก่าและต่อยอดให้เกิดงานใหม่ที่ดียิ่งขึ้น
เป้าหมายคือการผลักดัน อพท. สู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง หรือ High performance Organization มีความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับและรู้จักของทุกภาคส่วน ด้วยความสำคัญของผลงานที่เกิดขึ้นอย่างโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวความคิด “รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา” ซึ่งนอกจากรูปแบบการทำงาน 5 ร่วม ของ อพท. คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ นับจากนี้ไป จะเพิ่มอีก 1 ร่วม คือร่วมเป็นเจ้าของ หรือ Co-Own เพื่อสร้างให้ทุกคนทุกหน่วยเกิดความหวงแหน“แผนงานตามยุทธศาสตร์ อพท. ที่วางไว้ดีและชัดเจนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะส่งเสริมให้ อพท. บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือคน ดังนั้นเป้าหมายแรกที่จะดำเนินการคือเพิ่มศักยภาพให้แก่คนของ อพท. ให้มีความตื่นตัวในการทำงาน มีคุณลักษณะเป็นนักประสานงาน นักส่งเสริม เป็นผู้นำและเป็นนักยุทธศาสตร์ เพื่อการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการปรับภาพลักษณ์ของ อพท. ให้ขึ้นเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีความตื่นตัวคล่องแคล่ว ตอบโจทย์ความเป็นองค์การมหาชน”

สำหรับการพัฒนาบุคลากรของ อพท. เพื่อให้ทุกคนมีแนวความคิดและเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้บุคลากรของ อพท. มีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรแห่งนี้ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ถึงระดับหัวหน้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีพลังในการทำงานได้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา ภายใต้แนวความคิด “รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา” สร้างความศรัทธา (Trust) ความเชื่อมั่น ให้เกิดเป็นภาพจำขององค์กรส่งไปถึงแก่บุคคลภายนอก ว่า อพท. เป็นองค์กรที่มีความจริงใจ ลงพื้นที่จริง ทำจริง และเชื่อมั่นได้ว่าพื้นที่ที่ อพท. เข้าไปพัฒนาจะเกิดความยั่งยืนแน่นอน
ด้านผลของการทำงาน จะต้องให้ทุกฝ่ายเห็นความชัดเจน Look Ahead และมองไปข้างหน้า (outlook) ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ตั้งแต่ 3-10 ปี ตามแผนแม่บทที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สังคม ชุมชน และภาคีเครือข่าย ผ่านการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความต่อเนื่องของการทำงานของ อพท. โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำในวันนี้ เพื่อให้เป็นผลในวันข้างหน้าที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของ อพท. ได้คิด ได้เสนอ และได้ทำในสิ่งที่มีความชอบและมีความถนัด นำผลที่ได้มาถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนั้นยังเตรียมพัฒนาองค์กรจากที่รับรายได้จากงบประมาณ ปรับเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่ไปกับการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย ในรูปแบบ Marketplace ใน Platform Smart Dasta ของ อพท. เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน รวมถึงศึกษา Business Model เพื่อหารายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ อพท.โดยแผนการดำเนินงานของ อพท. ยังเป็นไปเพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข”  

  


ไม่มีความคิดเห็น