Breaking News

กรอ. ชูยุทธศาสตร์ "Work Smart" ตั้งเป้าเพิ่มความสะดวกโรงงานในปี 60

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเผยยอดตั้งโรงงานใหม่และขยายกิจการ 12 เดือน จำนวนโรงงานทั้งสิ้น 5,215 โรงงาน เปิดกิจกรรมใหม่ 4,363 โรงงาน ขยายกิจการมีจำนวน 852 โรงงาน รวมเม็ดเงินลงทุน 4.78 แสนล้านบาท สำหรับอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายกิจการโรงงานลงทุนมากที่สุดในช่วง 12 เดือน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ มูลค่า 70,481 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการลงทุนการประกอบโรงงาน 21,126 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนขยายกิจการโรงงาน 49,355 ล้านบาท สำหรับการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีเงินลงทุนกว่า 103,835 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2560 กรอ. ตั้งเป้าสร้างความคล่องตัวและยกระดับอุตสาหกรรมไทยผ่าน ยุทธศาสตร์ "Work Smart" ผ่านกิจกรรมและบริการ อาทิ บริการอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การลดระยะเวลาพิจารณาคำขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน การเพิ่มระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ให้บริการหน่วยร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผ่านหน่วยบริการ DIW TEAM เพื่อตรวจสอบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำ อากาศ เสียง ฝุ่นละออง ฯลฯ

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. ได้รวบรวมสถิติการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วง 12 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม โดยมีข้อมูลดังนี้ การประกอบและขยายกิจการโรงงาน (รง.4) แบ่งเป็นประกอบกิจการ 4,363 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 3.10 แสนล้านบาท และขยายกิจการมีจำนวน 852 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 1.68 แสนล้านบาท รวมทั้งสิ้น 5,215 โรงงาน เงินลงทุน 4.78 แสนล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับ 5 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าลงทุนมากที่สุดในช่วง 12 เดือนของปี 59 ได้แก่ 1. ยานยนต์และอุปกรณ์ 70,481 ล้านบาท 2. อุตสาหกรรมอาหาร 66,182 ล้านบาท 3. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 29,531 ล้านบาท 4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 25,159 ล้านบาท และ 5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 23,076 ตามลำดับ รวมเม็ดเงินการลงทุนกว่า 2.14 แสนล้านบาท

นายมงคล กล่าวต่อว่า ในประเทศภาพรวมด้านการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ถือว่าผู้ประกอบการให้การตอบรับอย่างดีโดยเห็นได้จากมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการขยายกิจการโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 36 โรงงาน มูลค่าลงทุน 47,541 ล้านบาท อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 235 โรงงาน เงินลงทุน 32,356 ล้านบาท อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 โรงงาน เงินลงทุน 13,314 ล้านบาท อุตสาหกรรมการแพทย์ จำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 6,161 ล้านบาท อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 1,304 อุตสาหกรรมเกษตรเทคโนชีวภาพ จำนวน 8 โรงงาน เงินลงทุน 1,132 ล้านบาท อุตสาหกรรมดิจิตอล จำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 1,098 ล้านบาท อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแขนกล จำนวน 16 โรงงาน เงินลงทุน 562 ล้านบาท อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุขภาพ จำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 198 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอากาศและการบิน จำนวน 1 โรงงาน 169 ล้านบาท รวมเงินลงทุนกว่า 103,835 ล้านบาท โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเร่งผลักดันในการประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงานในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นศักยภาพที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกให้มาลงทุน

สำหรับ ในปี 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเป้ายกระดับภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิด "WORK SMART" ในหลากหลายมิติ อาทิ การอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนของการอนุญาตตั้งธุรกิจ ทั้งการลดระยะเวลายื่นคำขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน เพิ่มระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน อาทิ ระบบจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ระบบการติดตามการดำเนินงานอนุญาตโรงงาน วัตถุอันตราย และเครื่องจักร ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษน้ำและมลพิษอากาศ เป็นต้น รวมถึงยังมีหน่วยร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านหน่วยบริการ DIW TEAM ที่อยู่ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานทุกจังหวัดเพื่อคอยติดตามตรวจสอบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำ อากาศ เสียง ฝุ่นละออง ฯลฯ ซึ่งการยกระดับดังกล่าวล้วนสอดคล้องกับพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มุ่งพัฒนาเพื่อให้บริการรวดเร็วและโปร่งใส ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังสร้างความสมดุลของภาคสังคมและอุตสาหกรรมด้วยการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นายมงคล กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 02-2024014 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th

ไม่มีความคิดเห็น