Breaking News

ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ แจ้งขยายวันปิดให้บริการชั่วคราวทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม จนถึง 30 เมษายน 2563หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมออกมาตรการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบร้านค้า

ตามที่มีประกาศเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้ปิดสถานที่เสี่ยงในกลุ่มของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว
บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์) ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ศูนย์การค้าฯ จึงขอแจ้งขยายเวลาการปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเริ่มงดการให้บริการทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงร้านสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมเป็นต้น
พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้าฯ มิได้นิ่งนอนใจและตระหนักดีว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบถึงรายได้ของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์ฯเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ศูนย์การค้าฯ ได้พิจารณายกเว้นค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ที่ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ชั่วคราวตามประกาศของภาครัฐ พร้อมมีบริการช่องทางการประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของศูนย์การค้าฯ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์ฯโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ หากภาครัฐฯ มีประกาศ หรือศูนย์การค้าฯ มีแนวทางเปลี่ยนแปลงใดๆ ศูนย์การค้าฯ จะเร่งดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามจตุจักร จำกัด( ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ )

ไม่มีความคิดเห็น