Breaking News

กรมศิลปากรเดินหน้าสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้แทนราษฎร นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจ้าคณะปกครอง ผู้บริหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
กรมศิลปากรมีแนวนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะ คุณค่าและความสำคัญ ของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อชาติและท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่เครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายในการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรมศิลปากร อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) พระสังฆาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่นในเขตพื้นที่ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานราชการในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมศิลปากร โดยมีเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เข้ารับการอบรมรวม 200 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) พระสังฆาธิการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ และวัฒนธรรมจังหวัดการจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการศึกษาดูงานโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีสุพรรณ วัดหัวฝาย และโบราณสถานเวียงกุมกาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และให้การดำเนินงานดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

ไม่มีความคิดเห็น