Breaking News

วธ. เตรียมการถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ได้รับทราบผลการดำเนินงานการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่องานจดหมายเหตุไทย อีกทั้งเพื่อตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยต่อบทบาทการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และความสำคัญของการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งขณะนี้ วธ. โดยกรมศิลปากร กำลังเตรียมจัดทำพระสุพรรณบัฎจารึกพระราชสมัญญา หนังสือที่ระลึก  จำนวน 2 เล่ม ประกอบด้วย หนังสือที่ระลึกเนื่องในการถวายพระราชสมัญญาฯ แสดงเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ทรงสนพระราชหฤทัยในงานจดหมายเหตุ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านจดหมายเหตุทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอนที่ 3 แรงบันดาลพระทัยในการเปิดหลักสูตรจดหมายเหตุ ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตอนที่ 4 การถวายพระราชสมัญญา เล่มที่ 2 อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี เป็นหนังสือที่คัดเรื่องราวจากเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย มาจัดทำเป็นเรื่องสั้นจำนวน 70 เรื่อง การประกาศยกย่องเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกโดยชาวต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนกิจกรรมสร้างเครือข่ายงานจดหมายเหตุและรวบรวมเอกสารสำคัญมาจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุของชาติ

ทั้งนี้ วธ โดยกรมศิลปากร เตรียมจัดพิธีถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" อย่างเป็นทางการ ภายหลัง ครม ได้มีมติเห็นชอบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น