Breaking News

อพท. คว้าอันดับ 1 องค์การมหาชน “โปร่งใส”

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีนี้ อพท. ในฐานะองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ผลการประเมิน 95.54 คะแนน หรืออยู่ในระดับ AA เป็นคะแนนที่สุดสุดอันดับที่ 1 ในกลุ่มการประเมินองค์การมหาชนทั้งหมด 55 หน่วยงาน และอยู่ในอันดับที่ 37 ของประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน
สำหรับผลการประเมิน 95.54 คะแนน ประกอบด้วยคะแนนจาก 10 ตัวชี้วัด 3 ด้านดังนี้ 1. คะแนน 95.09 จากผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2. คะแนน 90.03 จากผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ3. คะแนน 100 จากผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งผลจากการประเมินในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า อพท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่เปิดกว้างและเข้าถึงการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เน้นประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำงาน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษไม่มีความคิดเห็น