Breaking News

สาขาแห่งใหม่ “ภายใต้นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)

กว่า 1 สัปดาห์แล้วที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่) เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่ภาคใต้ 
9 จังหวัด ตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2564 จากรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งมั่นตั้งใจให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่) เป็นหน่วยงานที่เป็นพลังขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพื่อบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้
บริการยื่นเอกสารคำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ยกเลิก และขอคืนหลักประกันในการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่) ได้ที่ 151/38 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074856005 – 6
 ยื่นออนไลน์ได้ทาง https://www.dot.go.th หรือทางอีเมล dotsouthern1@tourism.go.th
 พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
 

ไม่มีความคิดเห็น