Breaking News

รับตำแหน่ง

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท. เป็นวันแรก โอกาสนี้ยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารเพื่อรับฟังแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 


#อพท #เที่ยวไทยให้ยั่งยืน #ท่องเที่ยวไม่มีความคิดเห็น