Breaking News

อพท. ผลักดัน 9 ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย สาธิตงานศิลปะผ่านระบบออนไลน์ ย้ำความพร้อมเข้าสู่เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ยูเนสโก

 อพท. และจังหวัดสุโขทัย ตอกย้ำศักยภาพ “เมืองแห่งการเรียนรู้” จัดกิจกรรม "Sukhojai Lifelong Learning"  ชวน 9 ชุมชนในพื้นที่ นำร่องสาธิตการทำชิ้นงานศิลปะพื้นบ้าน ผ่านระบบออนไลน์  14-28 กุมภาพันธ์นี้  นาวาอากาศเอกอธิคุณ  คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า เพื่อยกระดับเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และตอกย้ำการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก หรือ UCCN ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน  สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท. 4)  และจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “Sukhojai Lifelong Learning” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565  โดยเชิญปราชญ์ชุมชนมาร่วมสาธิตงานศิลปะพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆ รวม 9 ชุมชน พร้อมเปิดให้ผู้สนใจในทุกช่วงวัยเข้าชมได้เห็นและเรียนรู้ การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานับร้อยปี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนที่สนใจในทุกช่วงวัย ซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มทักษะสำหรับ ผู้กำลังมองหาอาชีพ หาแรงบันดาลใจ หากิจกรรมที่ทำแล้วผ่อนคลาย หรือต้องการหาความรู้  ซึ่งปัจจุบัน อพท. และจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันผลักดัน “สุโขทัย” เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ ของยูเนสโก หรือ UNESCO Global Network of Learning Cities : GNLC ซึ่งมีสมาชิกเป็นเครือข่ายอยู่กว่า 229 เมือง จาก 64 ประเทศทั่วโลก ทำให้สุโขทัยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO กระทรวงศึกษาธิการ เป็น 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทย และรอการพิจารณารับรองจาก UNESCO ต่อไป ซึ่งหากสุโขทัยได้รับเลือก จะส่งผลดีต่อพัฒนาความยั่งยืนของเมือง การตลาดท่องเที่ยวของพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นเป้าหมายของการเดินทางทั้งในเครือข่ายสมาชิก GNLC และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และหัตถศิลป์ต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดสุโขทัย  โดย อพท. เปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวฟรีผ่านช่องทาง Facebook page : Dasta4Traval หรือ Sukhothailearningcity ระหว่างเวลา 14.00 -15.00 น.     


 ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวเสริม อีกว่า ในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวจะเป็นกลไกลสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง อพท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนของประเทศ เห็นความสำคัญในการยกระดับและเตรียมความพร้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนในพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และกลับไปพัฒนาในชุมชนหรือพื้นที่ของตัวเอง


กิจกรรมครั้งนี้ จึงถือเป็นการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมและรักษามาตรฐานการให้บริการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่นำเอาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเมือง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และความยั่งยืนของชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาล

สำหรับ 9 ชุมชน ที่จะมาสาธิตและถ่ายทอดงานศิลปะในรูปแบบออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดการเรียนรู้ลายสือไทย มรดกความทรงจำแห่งโลก อ.เมืองสุโขทัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดการเรียนรู้งานศิลปะ อ.สวรรคโลก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เรียนรู้การย้อมผ้าสีธรรมชาติ อ.ทุ่งเสลี่ยม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนรู้ผ้าดิน ผ้ากล้วย Eco-Creations

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนรู้งานศิลป์ดินทุ่งหลวง (วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน) อ.คีรีมาศ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนรู้การปั้นเซรามิค อ.ศรีสำโรง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนรู้การปลูกมะม่วงและการแปรรูป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง อ.กงไกรลาศ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  การเรียนรู้การทอผ้า อ.ศรีสัชนาลัย 

 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-610481-2
ไม่มีความคิดเห็น