Breaking News

ชสท.จับมือเครือข่ายสหกรณ์ ผลิต “สินค้าคุณภาพ สินค้าสหกรณ์”

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) MOU เครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ ส่งตรงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ หวังสร้างรายได้และยกระดับราคาสินค้าแก่เกษตรกรสมาชิก ภายใต้ “สินค้าคุณภาพ สินค้าสหกรณ์”

นายณศร ออสุวรรณ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตร โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นข้อตกลงในการกระจายสินค้าผลไม้คุณภาพระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและเครือข่ายสหกรณ์ผู้ซื้อ เพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิตที่มีคุณภาพระหว่างสหกรณ์ส่งตรงถึงผู้บริโภค และพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เพื่อช่วยผลักดันผลิตผลที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต ซึ่งจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนทั้งนี้สหกรณ์ผู้ผลิตจะคอยแนะนำและส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรร่วมกัน พร้อมทั้งผลักดันและส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและประกันสินค้าหากเกิดความเสียหาย ส่วนสหกรณ์ผู้ซื้อจะรับซื้อผลผลิตจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันวางแผนการผลิตและจำหน่ายร่วมกันเพื่อสร้างเป็น “สินค้าคุณภาพ สินค้าสหกรณ์”“การลงนาม MOU ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายอาทร ชัยยันต์ สหกรณ์จังหวัดตราด และคุณวรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร2 จึงได้เกิดเป็นโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตร โดยมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลงนามครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและเครือข่ายสหกรณ์ผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลผลิตต่อผู้บริโภค” นายณศร ออสุวรรณ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น