Breaking News

วธ.ประกาศผล 11 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี 2566

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์  “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์  มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมีพันธกิจในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดีงามของสังคมไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ดังนั้น หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ด้วยการแปลงนโยบายของรัฐบาล และ วธ. ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งในมิติทางวัฒนธรรมและส่งผลให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย


รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น เป็นกิจกรรมที่วธ. ให้ความสำคัญดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร การแปลงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติโดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและผลักดันให้สำนักงานวัฒนธรรมมีการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงาน เป็นขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยผลการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 11 จังหวัด ได้แก่ 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่     6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 8. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 9. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 


ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีนี้  จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566  ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

ไม่มีความคิดเห็น