Breaking News

วธ.จับมือเครือข่ายวัฒนธรรม-เขตภาษีเจริญ เปิดตัว “ตลาดคลองบางหลวง” ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง เสพงานศิลป์ ถิ่นหุ่นละครเล็ก อุดหนุนสินค้าของดีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศษฐกิจท้องถิ่น

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดพิธีเปิดตัวตลาดบก “ตลาดคลองบางหลวง” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมชาย พึ่งศิลป์ ประธานชุมชนกำแพงทองพัฒนา และคณะกรรมการชุมชน ผู้ขับเคลื่อนตลาด นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ตลาดคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยประธานพิธีได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนตลาดคลองบางหลวงและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก และได้เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน และชิมอาหารขึ้นชื่อ กระจายรายได้ให้ท้องถิ่นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาด ตลาดเชียงคาน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบได้าน นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทุนทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
“การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดย “ตลาดคลองบางหลวง” กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่


นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เปิดเผยว่า ตลาดคลองบางหลวง เป็นตลาดน้ำท้องถิ่นริมคลองบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เป็นที่ตั้งของชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนเก่าแก่ฝั่งธนบุรี ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ขุนนาง และเหล่าข้าหลวง ที่มาตั้งรกราก ตั้งแต่ครั้งสร้างเมืองธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “คลองบางข้าหลวง” ปัจจุบันเพี้ยนเป็น “คลองบางหลวง” ภายในตลาดประกอบด้วยชุมชน อาคารไม้เก่าแก่สูง 2 ชั้นเรียงรายตลอดริมฝั่งคลองบางหลวง มีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านตัดผม พิพิธภัณฑ์คลองบางหลวง ซึ่งรวบรวมของเก่าต่าง ๆ ไว้หลายชนิด นอกจากนี้รอบ ๆ ตลาดน้ำ ยังประกอบด้วยวัดกำแพงบางจาก และวัดคูหาสวรรค์เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดเก่าคู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน ภายในตลาดยังประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจทั้ง บ้านศิลปิน ซึ่งเป็นบ้านเก่าของ "ตระกูลรักสำรวจ" ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ และเป็นที่รวมตัวของของกลุ่มศิลปิน เยาชนที่รักงานศิลปะ และยังมีการเปิดแสดงหุ่นละครเล็ก ให้รับชมฟรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ รอบเวลา 14.00 น. อีกด้วย ปัจจุบันตลาดน้ำคลองบางหลวง จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวริมคลองแห่งหนึ่งในเขตภาษีเจริญ ตลาดแห่งนี้ได้รับความสนใจ ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเป็นเส้นทางผ่านของเรือหางยาว สามารถเล่นกิจกรรมทางน้ำพายเรือซับบอร์ดได้ เปิดบริการให้มาเที่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น.

 พิธีเปิดตลาดคลองบางหลวง เริ่มด้วย ประธานพร้อมคณะเข้ากราบสักการะหลวงพ่อบุษราคัม ณ พระอุโบสถวัดกำแพงบางจาก การแสดงต้อนรับจากคณะหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง จากนั้นมีขบวนแห่โดยคณะนักแสดงกระตั้วแทงเสือ นำประธานพร้อมคณะเข้าสู่บริเวณพิธีเปิดด้านหน้าเวทีกลาง ต่อด้วยการแสดงกลองยาว และพิธีเปิดงานโดยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้ช่วยอำนวยการเขตภาษีเจริญ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตภาษีเจริญ และผู้แทนตลาดคลองบางหลวง โดยประธานพิธีได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนตลาดคลองบางหลวง และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบกฯ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวสุขศรี อยู่ศรีเจริญ  ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลบริษัท แกมม่าอินดัสตรี้ส์ จำกัด และนางสาวเยาวลักษณ์ เทียนดำริ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังจากนั้น ประธานพิธีพร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมของดีในตลาดคลองบางหลวง ชมกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะ DIY ระบายสี ตบแต่งกิ๊บ ร้อยลูกปัด ณ บ้านพึ่งศิลป์ และงานศิลปะที่จัดแสดง ณ บ้านศิลปิน

 ตลาดคลองบางหลวง ถือเป็นตลาดบก ลำดับที่ 4 ต่อจาก -ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี -ตลาดสู้ศึกคึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -ตลาดเชียงคาน จังหวัดเลย ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยตลาดบกที่จะจัดพิธีเปิดลำดับต่อไป ได้แก่  -ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566  -ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566  -ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  -ตลาดเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566  -ตลาดตรอกโรงยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และปิดท้ายด้วย -ตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเชิญชวนประชาชน ไปเที่ยวชมอุดหนุนสินค้าของดี สัมผัสวิถีชุมชน กระจายรายได้ให้ท้องถิ่นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น