Breaking News

๙ เส้นทางตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา จ.เพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริของจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ โดยจัดทำเป็นหนังสือคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ๙ เส้นทาง "ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราช" ที่เชื่อมโยงกับโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องดิน การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์พลังงาน แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ล้วนแต่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานต้นแบบที่สำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวไทย ซึ่งสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน แล้วนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่

1. โครงการศึกษาวิจันและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

3. สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5. วนอุทยานเขานางพันธุรัต

6. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

7. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถ

8. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

9. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอรับหนังสือ "ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา" ได้ที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี และโครงการพระราชดำริทั้ง 9 แห่ง ภายในหนังสือจะมีจุดสำหรับประทับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อประทับตราครบทั้ง 9 แหล่ง แล้วสามารถจัดส่งหลักฐานการประทับตรากลับมาที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี หรือนำมาแลกรับเสื้อยืดตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชาได้ที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรีได้ด้วยตัวเอง และอีกหนึ่งกิจกรรมกดไลค์เป็นเพื่อนกับหน้าแฟนเพจ "๙ เส้นทางตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา จ.เพชรบุรี" และโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่กับ 1 ใน 9 สถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง ติดแฮสแท็ก #ตามรอยพ่อ เพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร.032-471005-6

ไม่มีความคิดเห็น