Breaking News

“แสนสิริ” ผนึก “คิง เพาเวอร์” รุกต่อยอดความรว่มมอืพารท์เนอร์เสรมิแกรง่ ลกูบ้านแสนสริิ ชอ้ปออนไลน์จุใจที่บ้าน กบัสทิธพิิเศษสดุค้มุ 2 ต่อ ปลอดภยัชว่ง COVID-19

(กรุงเทพฯ 20 เม.ย. 2563) 2 ยักษ์ใหญ่วงการธุรกิจ “แสนสิริ” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าของไทย น าโดย อรุณ ภรณ์ ลิ่มสกุล (ซ้าย) ประธานผู้บริหารสายงานการตลาดองค์กร ผนึกก าลัง “คิง เพาเวอร์” ผู้ดา เนินธรุกิจ ค้าปลกี และสินค้าปลอดอากรนำโดย นิพนธ ์รกัศรอีักษร (ขวา) รองกรรมการผู้อ านวยการสายงานการตลาด ต่อยอด ความรว่มมือพันธมิตรที่แข็งแกรง่ เดินหน้ารุกกลยุทธ์เสรมิแกรง่ฐานการตลาด ครองใจลูกค้าแสนสิริ แฟมิลี่ กว่า 100,000 ครอบครัวทั่วประเทศ ผ่านการสร้าง Customer Value สรา้งความแตกต่างเหนือคู่แข่ง น าเสนอ ประสบการณ์ช้อปปิ้ งออนไลน์ผ่าน www.kingpower.com และแอปพลิเคชั่น KING POWER กับ แคมเปญ “SHOP SAVE STAY SAFE” ช้อปที่บ้าน มีแต่ Save กับ Safe พร้อมมอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มเฉพาะ ครอบครวัแสนสริใินชว่ง Work From Home รบัสิทธพิเิศษ 2 ต่อ* เม่อืช้อปครบ 5,000 บาทข้นึไป (สทุธิ) ต่อ ใบเสรจ็ เพียงใส่รหสั code “SIRI1234” ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์เป็นสมาชิก King Power Membership ระดับ Jade ส่วนลด 10% (ส าหรบัลกูค้าที่ยงัไมไ่ด้เปน็สมาชกิคิง เพาเวอร์ เท่านั้น) และต่อที่ 2 : รบัส่วนลด 250 บาท* เพ่อืใชเ้ป็นส่วนลด ในการช้อปออนไลน์ครั้งถัดไป (ขั้นต่า 500 บาทข้นึไป)* ช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายๆ และปลอดภัยโดยไม่ต้องออกจากบ้าน ตอบโจทย์มาตรการ Social Distancing อยู่บ้านก็ช้อปจุใจกับขบวนสินค้าแบรนด์เนมในราคา Duty Free และ สินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย พรอ้มบรกิารจดัส่งฟรถีึงบ้าน ตั้งแต่ 20 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 นี้
แสนสิร ิและ คิง เพาเวอร ์ตอกย้าพันธมิตรที่แข็งแกรง่สู่ปีที่ 5 เดินหน้าเสริมแกร่งความร่วมมืออย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน King Power Cup เพ่ือคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Fox Hunt ส่งเยาวชนไทยบินลัดฟ้าไปฝึกซ้อมที่สโมสรฟุตบอลระดับโลกเลสเตอร ์ซิตี ต่อเน่ืองมา 4 ปี ตลอดจนน าผู้ฝึกสอน ส่งตรงจากสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ จัดฟุตบอลคลินิกแบบเอ็กซ์คลูซีฟแก่เยาวชนในโครงการแสนสิริ อะคาเดมี่ ในประเทศไทย โดยเตรียมต่อยอดความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆต่อไป ทั้งเพื่อสังคมและการสร้างประสบการณ์พิเศษ ใหม่ๆ แก่ลูกค้าคนส าคัญ เพื่อร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง
หมายเหตเุงอ่ืนไข : โปรโมชั่นต่อที่ 1 และต่อที่ 2 ส าหรบัลกูบ้านแสนสิรทิี่ซ้อืสินค้าที่ www.kingpower.com ครบ 5,000 บาท (สุทธ)ิ / ใบเสร็จเท่านั้น โปรโมชั่นต่อที่ 1 และต่อที่ 2 ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอ่นืๆ เฉพาะสินค้าที่รว่มรายการ สามารถรับส่วนลดตามโปรโมชั่น Shop save stay safe ที่ www.kingpower.com ได้ตามปกติ สงวนสิทธิ์ในการให้สถานะสมาชิก JADE ส่วนลด 10% แกลู่กบ้านแสนสิริที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ เท่านั้น หลังจากซ้อืสินค้า ลูกบา้นแสนสิรจิะได้รบั SMS เพ่อืท าการลงทะเบยีนข้อมลูรบัสถานะสมาชิก JADE ส่วนลด 10% ภายหลงัจากการลงทะเบียนข้อมูล SMS สมบูรณ์ จะได้รบัสถานะสมาชิก JADE ส่วนลด10% ภายใน 3 วนัท าการ
สงวนสิทธิ์ในการออกสถานะสมาชิก JADE 10% ให้กับลูกบ้านแสนสิรทิี่มีข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนซ้อืสินค้าที่ www.kingpower.com เท่านั้น จ ากัดการคืน Code ส่วนลดสงูสดุ 250 บาท ต่อ การซ้อืสินค้า 1 ใบเสรจ็ จ ากัดการใช้ Code ส่วนลดสงูสดุ 250 บาท ต่อ การซ้อืสินค้า 1 ใบเสรจ็ ลูกค้าจะได้รบัส่วนลด 250 บาท ผ่านทาง SMS และ code ส่วนลดที่ได้รับจะหมดอายุในสิ้นเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ท า การซ้อืสินค้า - ยอดซ้อืสินค้าเดือนเมษายน Code ส่วนลดหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563 - ยอดซ้อืสินค้าเดือนพฤษภาคม Code ส่วนลดหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563 - ยอดซ้อืสินค้าเดือนมถิุนายน Code ส่วนลดหมดอาย ุ31 กรกฎาคม 2563 ส่วนลด 250 บาท ไม่สามารถน าไปใชร้ว่มกับส่วนลดอ่นืๆได้ ส่วนลด 250 บาท ไม่สามารถแลกเปลยี่น หรอืทอนเปน็เงนิสด ส่วนลด 250 บาท ไม่สามารถใช้ รว่มกับรายการสินค้าในแคมเปญ Super Hot Deal, สินค้าประเภทเจลแอลกอฮอล์, สินค้าแบรนด์ King Pow Roll, King Power Roll, King Power Recipe, King Power Selection, DOITUNG สินค้า แผนกเภสัชกรรม สินค้าแผนกสรุา ไวน์ และสินค้าประเภทอ่นืๆที่ไม่รว่มรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจง้ ให้ทราบล่วงหน้า 


    

ไม่มีความคิดเห็น