Breaking News

"เพื่อนอลงกรณ์"

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) เข้าพบนายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่ม"เพื่อนอลงกรณ์"เพื่อรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯเมื่อ 17 เมษายน ณ  ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น