Breaking News

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมผู้ประกอบการย่านเยาวราชนำร่องพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวานนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔) นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้กลุ่มเจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) โดยมี นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวต้อนรับ และนางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศก์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
การอบรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และแนวโน้มทางการท่องเที่ยว รวมทั้งความรู้ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการย่านการค้าถนนเยาวราช เพื่อพัฒนาย่านการค้าถนนเยาวราชให้เป็นต้นแบบของพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย (Safety Zone) ซึ่งการอบรมได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 15 และ 22 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมทั้งสิ้น 150 คน ดังนี้
วันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มผู้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
วันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่มเจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน
วันที่ 22 มีนาคม 2564 หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 คน

โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรี” โดย นางสร้อยนภา พันธุ์คง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศาสตร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้ เรื่อง “Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)” โดย นางสาวปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการ” โดย นายธวัชชัย เงยเจริญ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย และการบรรยาย เรื่อง “การสุขาภิบาลอาหารเพื่อความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว” โดย นางสาวนันทญา เขียวแสวง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ ผ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สำหรับโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ได้รับความเห็นชอบ
จาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท (งบเงินกู้ รอบที่ 1) โดยจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการในที่พื้นที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ซึ่งเยาวราช กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบย่านการค้า ตามพื้นที่เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไม่มีความคิดเห็น