Breaking News

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมด้วย ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์ อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) รวิวรรณ จินดา ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ กตธิป อัครวิกรัย ขวัญกมล กิจประสาน ร่วมในการมอบเงินบริจาค จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “The Glory of Love” 60 ปี ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนหูหนวก ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน โดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการ และรจนา พวงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะครู และเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน เป็นผู้รับมอบเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 ไม่มีความคิดเห็น