Breaking News

ดีพร้อม เคาะ 2 มาตรการช่วยเหลือ ผปก. – ประชาชนในพื้นที่อุทกภัยครบทุกมิติเร่งฟื้นฟูความเสียหาย จ่อช่วยเสริมสภาพคล่องผ่านเงินทุนหมุนเวียน - ซ่อมแซมเครื่องจักรพร้อมผนึกเอกชนปันน้ำใจผ่านถุงปันน้ำใจ

กรุงเทพฯ 15 พฤจิกายน 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวนกว่า 700 กิจการ ผ่าน 2 มาตรการเร่งด่วน 1. มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ 2. มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังได้เดินหน้ามาตรการช่วยเยียวยาและฟื้นฟูสถานประกอบการ SMEs ผ่านการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์ - เครื่องจักร พร้อมทั้งผลักดันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนลงเงิน 20 ล้านบาทในช่วงที่ต้องฟื้นฟูสถานประกอบการ
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม ได้รับนโยบายเร่งด่วนจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ให้เร่งติดตามสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือและหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังได้มอบหมายให้มีการติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งเตรียมมาตรการต่าง ๆ รองรับสถานการณ์หลังน้ำลด ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูในส่วนที่ได้รับความเสียหาย การช่วยเหลือด้านการตลาดในการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนแผนในการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวอีกครั้งทั้งในระยะฉับพลัน จากการประเมินสถานการณ์ความเสียหายพบว่ากลุ่มสถานประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวนกว่า 700 กิจการ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ดีพร้อมยังได้ลงไปสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งพบว่าต้องการความช่วยเหลือ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินทุนฟื้นฟูกิจการ ด้านวัตถุดิบในการผลิต ด้านการพักชำระหนี้ และด้านซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร และจากความต้องการดังกล่าวได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือไว้ดังนี้
1. มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านการส่งธารน้ำใจไปยังผู้ประสบภัยด้วยสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นที่บรรจุลงในถุงยังชีพ “ถุงปันน้ำใจ” ประกอบด้วย สิ่งของอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค จำนวน 10,000 ถุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายดีพร้อม ทั้งผู้ประกอบการและสถาบันต่าง ๆ เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของสถานประกอบการ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค พร้อมส่งทีมวิศวกรและนายช่างเทคนิค ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ในเบื้องต้น รวมทั้งทำกิจกรรม Big Cleaning เพื่อฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
2. มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งประกอบด้วยการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ ได้รับการลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีสิทธิกู้เงินเพิ่มเติม และการขอกู้เงินเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ โดยวางกรอบวงเงินการช่วยเหลือกว่า 20 ล้านบาท การจัดทำแผนรองรับการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ หรือ Check list เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย การสร้างผนังกั้นน้ำ สอนวิธีการป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักร เป็นต้น การให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา เพื่อเข้าประเมินสภาพปัญหาและวางแผนการฟื้นฟูในสถานประกอบการ ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว การช่วยเหลือ - ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยศูนย์ ITC จัดกิจกรรมในการช่วยเหลือ แนะนำในการปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูเครื่องจักร รวมทั้งดำเนินกิจกรรม Re-Layout, Re-Engineering เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการจัดหาวัตถุดิบขาดแคลน ด้านข้อตกลงกับคู่ค้า ด้านการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงคลัง และด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรับมือหากเกิดปัญหาในอนาคต การฝึกอบรม ฝึกอาชีพให้กับชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการผลิต พัฒนาทักษะในด้านการประกอบการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่ชุมชน และเครือข่ายดีพร้อม ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดทีมช่างอาชีวะเข้าช่วยเหลือในการซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ รวมทั้งร่วมกับดีลเลอร์ค่ายรถยนต์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือช่างให้กับนักศึกษาอาชีวะ
“ดีพร้อม ได้เร่งดำเนินการการเข้าช่วยเหลือกลุ่มประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลาย ๆ จังหวัด ผ่าน 2 มาตรการทั้งมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นครอบคลุมในทุกความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาได้จริง”นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6860 หรือ ติดตามความเคลื่อนไหว
ได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustryไม่มีความคิดเห็น