Breaking News

ปลื้ม “บ่อสวก” ชุมชนต้นแบบ อพท.ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก

 สุดเจ๋งชุมชน “บ่อสวก” คว้ารางวัลรางวัล Upgrade Programme  จากการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก จาก UNWTO  เพิ่มโอกาสทางการตลาด และตอกย้ำความสำเร็จจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

นาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท.กล่าวว่าองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาติหรือUNWTO ประกาศให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัล Upgrade Programme ภายใต้การประกวดรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (BestTourism Village) ประจำปี ค.ศ. 2021ซึ่งการเข้าประกวดรางวัลครั้งนี้ เป็นการผลักดันจากอพท.และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นสมาชิกหลักของ UNWTOเนื่องจากชุมชนตำบลบ่อสวกเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่อพท.พัฒนาจากเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) โดยก่อนหน้านี้ “บ่อสวก” เคยรับรางวัลระดับประเทศ เช่นมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT Thailand)มาตรฐานSafetyandHealth Administration(SHA)รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) เป็นต้น  การได้รับรางวัลระดับสากลของชุมชนตำบลบ่อสวกจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนและประเทศไทยเพราะทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาของอพท.ที่มีเป้าหมายให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตแบบยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งถือเป็นฐานรากของประเทศมีฐานทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรที่สามารถนำมาบริหารจัดการให้เกิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวได้โดยอพท.ได้ใช้องค์ความรู้จากเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือCBTThailandเข้าไปพัฒนาและยกระดับให้แก่ชุมชนซึ่งบ่อสวกเป็นชุมชนต้นแบบที่อพท.พัฒนามาเกือบ10 ปีมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตซึ่งอพท.ได้พัฒนาให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(CulturalTourism)การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(WellnessTourism)การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมการทำเครื่องปั้นดินเผางานจักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกทั้งยังเป็นแหล่งโบราณคดีเตาเผาโบราณมีภูมิปัญญาการทอผ้าที่ได้ต่อยอดไปสู่แบรนด์“น่านเน้อเจ้า” “การจัดประกวดครั้งนี้มี174หมู่บ้านที่ได้รับการเสนอชื่อจาก75ประเทศสมาชิก UNWTOเข้าร่วมแข่งขันโดยชุมชนบ่อสวกเป็น1ใน20หมู่บ้านจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัล  UpgradeProgrameซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก UNWTO และพันธมิตรในการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะยกระดับเข้าร่วมประกวดรางวัลในปีต่อไปรวมทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านยอดเยี่ยมของUNWTO เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอีกด้วย”ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว สำหรับการประกวดBestTourism Villages by UNWTO องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติจัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อคุ้มครองหมู่บ้านในชนบทไปพร้อมกับการรักษาความหลากหลายทางทัศนียภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมรางวัลดังกล่าวตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระโดยมีเกณฑ์ 9ประการได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจความยั่งยืนทางสังคมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมศักยภาพทางการท่องเที่ยวและการบูรณาการการพัฒนาให้เข้ากับห่วงโซ่การผลิความมีธรรมภิบาลและการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง และสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น