Breaking News

อพท. ผนึกภาคีหนุน “เพชรบุรี” ขึ้นเมืองอารยสถาปัตย์

อพท. ร่วมมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผนึกภาคีเครือข่าย “คิกออฟ” หนุนจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบุรี นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อ จัดกิจกรรมการประชุมและเสวนา “การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดเพชรบุรี” และพิธีโบกธงคิกออฟ และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) กิจกรรมครั้งนี้เป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ภาคีเครือข่ายในกิจกรรมนี้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน จะร่วมกันพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ระดับสากล ส่งเสริมการรับรู้ในวงกว้างว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)
อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ อพท. ยังได้จัด“กิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว (FAM Trip) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อ และผู้ดูแล เข้าร่วมทดสอบเส้นทาง ร่วมสำรวจ “อารยสถาปัตย์” ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น วนอุทยานเขานางพันธุรัต ชมศิลปะงานปูนปั้น สักการะพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ณ วัดข่อย สักการะพระพุทธไสยาสน์และรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดถ้ำเขาย้อย และชมกระบวนการผลิตขนมไทยและซื้อของฝาก ณ บ้านขนมนันทวัน เป็นต้น
ไม่มีความคิดเห็น