Breaking News

เบโด้ เชิญร่วมงาน “ชุมชนไม้มีค่า - ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชนแห่งความสุขอย่างยั่งยืน (Home Forest to Community Values)” ผ่านช่องทางออนไลน์


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ (BEDO) เปิดเผยว่าเบโด้จะจัดงาน “ชุมชนไม้มีค่า - ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชน” (Home Forest to Community Values)” ในปีนี้ โดยจะจัดผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย "ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว" รวมทั้งสินค้าจากป่าครอบครัวที่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน การบริการที่พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความสุขแบบยั่งยืนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้และต่อยอดขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวภาคประชาชนในวงกว้าง ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกเครือข่าย "ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว" ให้เกิดความเข้มแข็งเป็นต้นแบบการดำเนินงานต่อไป


โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำชมวิถีชีวิตและความสุขแบบยั่งยืนจากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) รวมถึงการสร้างความสุขจากธรรมชาติของคนในชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว การ Live นำเสนอเรื่องราวในรูปแบบของพื้นฐานปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวจากชุมชนในทุกภาคของประเทศกว่า 50 ชุมชน โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษ จากชุมชนโดยตรงในวันจัดงาน Live ผ่าน Facebook BEDO Thailand
งาน  “ชุมชนไม้มีค่า - ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชน (Home Forest to Community Values)”จะจัดขึ้นใน วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 น.  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook Live : BEDO Thailand และ www.homeforest.site

ไม่มีความคิดเห็น