Breaking News

สสท. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้นำสตรีนานาชาติ 7 ประเทศ สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดหลักสูตร “Capacity Building of Rural Women on their Roles of Vitalization of Rural Economy“ รุ่นที่ 1 หวังพัฒนากลุ่มสตรีสหกรณ์ในเอเชีย

(วันที่ 23 สิงหาคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร จโรจร รองผู้อำนวยการ และนายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าผ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ คณะผู้นำสตรีนานาชาติ จำนวน 7 คน จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย คิริบาส มาเลเซีย เนปาล เวียดนาม สปป. ลาว และประเทศไทย ในหลักสูตร “Capacity Building of Rural Women on Their Roles for Vitalization of Rural Economy” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2566


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท.กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มสตรีสหกรณ์ โดยในประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุน สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน ในเรื่องนวัตกรรมข้าว นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ความรู้กลุ่มสหกรณ์อิสลาม ดังจะเห็นได้จากการจัดสัมมนา “ทิศทางการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย” ซึ่งปัจจุบันตามนโยบาย ไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง สันนิบาตสหกรณ์จึงได้ผลักดันการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาของสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศผ่านสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งเกือบครบทุกจังหวัดในประเทศไทย และวันนี้สันนิบาตสหกรณ์ยินดีต้อนรับผู้นำสตรีสหกรณ์ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย เพื่อให้เห็นการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทย การเจริญเติบโตของจำนวนสหกรณ์และธุรกิจของสหกรณ์ โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์มีหลายๆสหกรณ์ที่มีผู้นำเป็นสตรีและสามารถพัฒนา ทำให้สหกรณ์ในประเทศไทยเจริญเติบโตมีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งหากผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในประเทศก็จะทำให้สหกรณ์ในทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถเพิ่มขึ้น


ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมผู้นำสตรีนานาชาติ 7 ประเทศ หลักสูตร “Capacity Building of Rural Women on their Roles of Vitalization of Rural Economy“ รุ่นที่ 1 สันนิบาตสหกรณ์จะจัดให้มีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการดังกล่าวอีกในรุ่นต่อไป พร้อมทั้งประสานงานโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง (MAFF) รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ในโครงการดังกล่าวผู้เข้าอบรมยังจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2566 ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น