Breaking News

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด "ธุรกิจครบวงจร สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงโปร่งใส คืนกำไรสู่สังคม"

 "ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน" เป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจี ในประเทศอินเดียตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนา และมาตั้งหลักฐานประกาศหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมเป็นครั้งแรก

จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำอาชีพเกษตรกรรม อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญ เพราะเป็นอาชีพที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) พระราชทานให้กับพสกนิกรของพระองค์ ดังพระราชปรารภที่ว่า"...การที่จะให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพปึกแผ่นมั่นคงได้นั้น ผู้เลี้ยงโคนมควรจะได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบ ของสหกรณ์ เพื่อสมาชิกจะได้รับประโยชน์มากที่สุด"


สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 มีสมาชิกแรกตั้ง10 คน และมีทุนจดทะเบียนแรกตั้ง 100,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด ปัจจุบันสหกรณ์มีจำนวนสมาชิก 216 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 261 ล้านบาท
สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสมาชิกดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ได้รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก วันละ 28 ตัน มีปริมาณธุรกิจปีละ 544 ล้านบาท โดยสหกรณ์ได้รับซื้อน้ำนมจากสมาชิก และสหกรณ์ฯ มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ฯ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมนมดิบ
2. ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร
1) ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ นำน้ำนมดิบที่รับจากสมาชิก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมออกจำหน่าย มี 8 รสชาติ คือ รสจืด รสหวาน รสสตรอเบอรี่ รสโกโก้ รสกาแฟ บรรจุถุงขนาด 180 ซีซี. รสหวานผสมวุ้นมะพร้าว รสสตรอเบอรี่ผสมวุ้นมะพร้าว รสกาแฟผสมวุ้นมะพร้าว บรรจุขวดขนาด 150 ซีซี และนมปรุงแต่งอีก 5 รสชาติ คือ กาแฟเย็นนมสด โกโก้เย็น ชาเย็นนมสด นมเย็นนมสด เมล่อนเย็นนมสด นมสดเย็น บรรจุแกลลอน ขนาด 2 ลิตร และ ไอศกรีมรสวนิลา รสโกโก้ รสสตรอเบอรี่ รสโยเกิร์ต โดยโรงงานแปรรูปได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP สากล อีกทั้งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้ยืมครุภัณฑ์ คือ รถยนต์ 10 ล้อบรรทุกห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ เพื่อบรรทุกนมพาสเจอร์ไรส์ ส่งให้กับผู้ซื้อ ทำให้ช่วยลดตันทุนในการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) ประเภทอาหารสัตว์ สหกรณ์ได้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์มาตั้งแต่ปี 2537 เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มียอดการผลิตอาหาร 12 ตัน/วัน โดยแบ่งเป็นอาหารเม็ด 8 ตัน และอาหารผง 4 ตัน
3. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์มีร้านค้าไว้บริการสมาชิกและลูกค้าทั่วไป มีสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันเชื้อเพลิง นมผง ยาวัว อุปกรณ์เครื่องรีดนม และอื่นๆ ไว้บริการแก่สมาชิก มีทั้งหมด 5 ร้านด้วยกัน คือ ร้านค้าสำนักงานใหญ่ สาขาสนามแย้ 1,2 ,3 และสาขาหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
4. ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในเรื่องของเงินทุนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
-สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 50,000 บาท กำหนดชำระภายใน 1 ปี หักจากรายได้ค่าน้ำนมดิบ
-สินเชื่อระยะสั้น วงเงิน 60,000 บาท กำหนดชำระภายใน 1 ปี หักจากรายไต้ค่าน้ำนมดิบ
-สินเชื่อระยะปานกลาง วงเงิน 500,000 บาท กำหนดชำระภายใน 5 ปี หักจากรายได้ค่าน้ำนมดิบ
-สินเชื่อระยะยาว วงเงิน 1,500,000 บาท กำหนดชำระภายใน 12 ปี หักจากรายได้ค่าน้ำนมดิบ
5. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร โดยสหกรณ์ได้จัดให้บริการผสมเทียม บริการตัดเขาแต่งกีบ บริการรักษาโรคและสุขภาพโคนมน้ำนมดิบในด้านการบริหารงาน สหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ในที่ประชุมใหญ่ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายน้ำนมดิบ/ฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ฝ่ายโรงอาหารสัตว์ ฝ่ายร้านค้า/ฝ่ายสินเชื่อ/ฝ่ายส่งเสริม นอกจากนี้ยังมีฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกและพนักงาน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้จัดตั้งทุนสวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกและพนักงาน โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
หากสมาชิก/พนักงาน เสียชีวิต จะได้รับเงินค่าทำศพ 80,000 บาท บุคคลในครอบครัวสมาชิกและพนักงาน เสียชีวิต ประกอบด้วย บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตรในทะเบียน รวมทั้งพ่อแม่ของภรรยาหรือสามี จะได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท นอกจากนี้สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมสำหรับนักเรียน ในวันเด็กแห่งชาติให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมและสิ่งของให้กับหน่วยงานต่างๆ สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน และรณรงค์การประหยัดพลังงาน


จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับสมาชิก จึงทำให้สหกรณ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 สหกรณ์ได้เข้ารับโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเกทสหกรณ์โคนมประจำปี 2554 และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ได้เข้ารับโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์โคนม ประจำปี 2562
นายอำนวย ศิริวรรณ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ด้วยการทำงานที่เสียสละของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ใช้หลักการ วิธีการสหกรณ์ในการบริหาร รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จึงทำให้สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ประสบความสำเร็จ ดังวิสัยทัศน์"ธุรกิจครบวงจร สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงโปร่งใสคืนกำไรสู่สังคม" 

ไม่มีความคิดเห็น