Breaking News

ประธานสสท.รับฟังปัญหาสหกรณ์แม่สอด เดือดร้อนพม่าวิ่งทับเส้นทางสหกรณ์เดินรถรวมตัวร้องสันนิบาตสหกรณ์ช่วยเหลือถูกละเลย ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐ ต่างด้าวเหิ่มเกริมวิ่งทับเส้นทางไทย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ทองดอนเกลื่องประธานกรรมการสหกรณ์เดินรถแม่สอด นายสุพจน์ กรศรี ประธานกรรมการ สหกรณ์เดินรถตาก พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือกับประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม พร้อมยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ ณ สำนักงานสหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด อ.แม่สอด จ.ตากนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาเรื้อรังระดับชาติ ที่คนไทยโดนต่างด้าวแย่งอาชีพ อาชีพขับรถจ้างถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย การที่ต่างด้าวสามารถมาแย่งชิง แข่งขันกับสหกรณ์ได้ นั้นแปลว่าทางการไทยปล่อยปละเลย ให้รถที่ไม่มีสังกัดในไทย ไม่มีป้ายทะเบียนในไทยสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ตามใจชอบ จนสร้างความเดือดร้อนให้กับสหกรณ์เดินรถแม่สอด และในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่สามารถรับผู้โดยสารได้ เนื่องจากมีรถตู้จากผู้ประกอบการพม่าวิ่งแย่งลูกค้าได้อย่างเสรี ส่งผลกระทบต่ออาชีพ และปากท้องของคนในพื้นที่ ซึ่งหากยังปล่อยให้เกิดขึ้นคาดว่ารถโดยสารของคนไทยจะสูญพันธุ์ ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ เพราะกิจการของไทย มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย ทั้งการต่อภาษีอย่างถูกต้อง การดำเนินงานที่ต้องผ่านหน่วยงานต่างๆกำกับดูแล แต่กับไม่สามารถดำเนินธุรกิจแข่งขันกัยต่างด้าวได้ สันนิบาตสหกรณ์จึงได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และจะต่อยอดแก้ไขปัญหา เพื่อข่วยให้สหกรณ์เดินหน้าต่อได้นายสมคิด ทองดอนเกลื่อง ประธานกรรมการสหกรณ์เดินรถแม่สอด กล่าวว่า การประกอบกิจการของสหกรณ์เดินรถแม่สอด จะประกอบกิจการ รถสองแถวแท็กซี่ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์กำบังประสบปัญหาขาดความรู้ ขาดเครือข่าย เพื่อร่วมกันต่อสู้ เรียกร้องความเป็นธรรม จึงได้เชิญประธานสสท.มาร่วมรับฟังปัญหาในครั้งนี้ เพื่อยื่นหนังสือให้หน่วยงานของสหกรณ์รับทราบปัญหาและเกิดการผลักดันแก้ไข เพื่อช่วยเหลือ ต่อสู้เรื่องอาชีพที่ทำกินเลี้ยงปากท้อง เนื่องจากขณะนี้สหกรณ์เดินรถแม่สอด เจอปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม รถสองแถวของสหกรณ์รับผู้โดยสารพม่าไม่ได้ เพราะโดนกีดกันไม่ได้รับความสะดวก แต่เมื่อพม่ามาวิ่งในเส้นทางของประเทศไทย กลับได้รับความสะดวก สบาย สามารถวิ่งข้ามอำเภอ จากอ.แม่สอด ไป อ.แม่ระมาด และอ.พบพระ ทำให้สมาชิกของสหกรณ์เดือดร้อน สูญเสียรายได้ต่อวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากพม่ามาวิ่งทับเส้นทาง มารับส่งคน ขับขี่ยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย สหกรณ์จึงขอเรียกร้องให้การเดินเส้นทางรถของแม่สอด มีการกำหนดพื้นที่ให้รถพม่ามาส่งผู้โดยสารแค่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย พม่า เท่านั้น โดยขอให้ภาครัฐกวดขันไม่ให้รถพม่าเข้ามาวิ่งทับเส้นทางของสหกรณ์ ซึ่งจากจุดรับส่งผู้โดยสารตรงสะพานมิตรภาพไทยพม่า สหกรณ์ขอให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากจุดดังกล่าวเอง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ต่างด้าวหนีเข้าเมือง และขับรถแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่แม่สอด จึงขอวิงวอนภาครัฐเร่งช่วยเหลือสหกรณ์ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น