Breaking News

“วันผ้าไทยแห่งชาติ”

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติมายาวนานกว่า ๗ ทศวรรษ โดยเฉพาะการฟื้นฟูและต่อยอด “ผ้าไทย” ทรงส่งเสริมการทอผ้าในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัตถกรรมสิ่งทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทรงคุณค่า อันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนับแต่โบราณ นำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ราษฎร ให้สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของไทยไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา และยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทย จนเกิดความนิยมแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ กล่าวได้ว่า ทรงเป็นผู้เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลก


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนานจากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยโดยภาครัฐ เอกชนและประชาชนบูรณาการร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย อีกทั้งทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่นนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและยกระดับผ้าไทยไปสู่เวทีโลก ขณะเดียวกันชุมชน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมผ้าไทยได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทั้งระดับฐานรากและระดับชาติอย่างยั่งยืน และประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในการนำทุนทางวัฒนธรรมด้านผ้าไทยมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ในชื่องาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๓๐ น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” นิทรรศการพรรณไม้ในพระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม สวนพฤกษานานาพรรณ การเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย ชุด “อัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย” การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีร่วมสมัย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศ อาทิ ผ้า ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ การสาธิตงานศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะตกแต่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สร้างความภาคภูมิใจในผ้าไทย และผ้าพื้นถิ่นให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
ที่มาข้อมูล : หนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น...สู่สากล” จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น