Breaking News

ครม. เห็นชอบตั้ง “วิเชียร สุขสร้อย” นั่งเก้าอี้เลขาฯ รมว.วธ.

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 4/2567 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชียร สุขสร้อย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม

------------

ไม่มีความคิดเห็น