Breaking News

“เสธ.ยอด ผุดศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ร่วมผนึกกำลังกับ ปปช.”

วันนี้ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานชมรม สวปอ.มส. เปิดเผยว่า “ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แม้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานจะดำเนินการในการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง แต่ก็ยังไม่สามารถชนะการทุจริตคอรัปชั่นได้ อีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหลายๆฝ่ายจะต้องหันมาร่วมมือกัน พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าแจ้งเบาะแส” 
ประธานชมรม สวปอ.มส. กล่าวต่ออีกว่า “ ในโอกาสนี้จะมีการเชิญ หน่วยงานจากหลายภาคส่วนมาประชุมร่วมกัน เช่น ชมรม วปอ.มส. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ สำนักข่าวอิศรา พร้อมทั้ง บุคลากรที่มีความรู้ความสารถในการทำงานด้านปัญหาทุจริตคอรัปชั่นมาอย่างยาวนาน ได้แก่นายนิวัติ ทองล้วน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายสมชาย หนองฮี เป็นต้น 

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การดำเนินงานในเริ่มต้นจะเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จัดทำรายงานทางสถานีวิทยุ พร้อมทำสำนวนส่งให้กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. หากเรื่องใดที่ ปปช.รับเรื่องและมีมูลพร้อมมีมติสั่งฟ้อง ก็จะให้รางวัลสำหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแสดังนั้นประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆต้องร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะทำให้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นทุเลาเบาบางลงได้”

ไม่มีความคิดเห็น