Breaking News

"มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เพื่อมวลชนคนกีฬา”

 

วันนี้ 9 เม.ย. 2565 นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า จากการที่นายทะเบียนได้อนุมัติมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ลงเลขที่ ปท.236/2565เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2565แล้วนั้น ในนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารทุกๆท่าน ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆภาคส่วนเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ที่มองเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการของกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยในนวัตกรรมการกีฬาที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาพร้อมดำเนินงานให้เกื้อหนุนกับองค์กรและหรือหน่วยงานทางการกีฬาในทุกๆมิติ 
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬานั้น เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาด้านกีฬา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้การช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา  และพัฒนากีฬาในด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬา ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อส่งเสริมกำลังใจและเป็นกองทุนช่วยเหลือด้านกีฬาให้แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน และภาคประชาสังคมเลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวต่ออีกว่า มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายปรีฎก ทองวันดี เป็นประธานกรรมการ ,นายวีระเชษฐ์  ขันเงิน  เป็นรองประธานกรรมการ ,นายเลอภพ โสรัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ, นายนัฐชัย  ไชยพรม เป็นรองประธานกรรมการ ,นายกฤตพล  ทองดอนพุ่ม เป็นรองประธานกรรมการ ,นายกิตติศักดิ์  โพธิ์แก้ว  เป็นรองประธานกรรมการนายภานพ  ใจเกื้อเป็นรองเลขานุการ ,นางสาวปัญจรีย์  ราวินิจ เป็นเหรัญญิกนายอภิชาติ  ชูเกียรติตกุลเป็นนายทะเบียน,พันตรีบรรจง  เนติสารยาภากรเป็นปฏิคม ,นายสรวุฒิ  พูลสวัสดิ์ เป็นกรรมการ ,นายไกรสร  เสนาประทุมป็นกรรมการ และนาวสาวสิริรัตน์  ราวินิจ เป็นกรรมการไม่มีความคิดเห็น