Breaking News

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนเริ่มปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย

 วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนเริ่มปฏิบัติการการค้นหาและปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการค้นหา และปลดวัตถุอันตราย โดยในการประกอบพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีสักการะบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในพื้นที่ศาล จากนั้นผู้เข้่ร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงในพระนิพนธ์ถวายจำนวน 3 เพลง ได้แก่เพลงดาบของชาติ เพลงดอกประดู่ และเพลงเดินหน้าหลังจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาท กำลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยมีใจความสำคัญ ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สำหรับปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย มีการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 

     ขั้นที่ 1 การเตรียมการและเคลื่อนกำลัง เป็นการเตรียมและทดสอบอุปกรณ์ การประชุมวางแผน การฝึกดำน้ำร่วมกับ กองทัพเรือสหรัฐฯ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนปฏิบัติงานร่วมกัน 

     ขั้นที่ 2 การสำรวจและค้นหาผู้สูญหาย จะสำรวจภายนอกตัวเรือและทำการค้นหาผู้สูญหาย

     ขั้นที่ 3 การเก็บกู้ยุทโธปกรณ์ และปลดวัตถุอันตราย จะเก็บกู้สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ และการจัดการกับวัตถุที่เป็นอันตราย รวมถึงการเก็บกู้สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของกำลังพลกองทัพเรือ

     ขั้นที่ 4 การเดินทางกลับและการสรุปผล จะลำเลียง/ขนย้ายอุปกรณ์ที่เก็บกู้ได้ขึ้นสู่ท่าเรือและสรุปผลการปฏิบัติ


สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ กองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐ จะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันที่ 14 มีนาคม 2567  ทั้งนี้ กองทัพเรือจะแจังความคืบหน้าในการปฏิบัติให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีความคิดเห็น