Breaking News

เออาร์ไอที ขอเชิญสัมมนาพิเศษ ฟรี“Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce”


บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เข้าร่วมฟังสัมมนา “Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce” บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเฟ้นหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง Highlight มุ่ง “ทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในโลกยุคดิจิทัล”, แนะนำเครื่องมือช่วยประเมินและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างตรงจุด, ทดลองประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล, รับสิทธิ์ใช้ชุดข้อสอบประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล 12 โปรแกรม จำนวน 10 ชุด ฟรี! ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องอบรม Terabyte อาคาร MS Siam ชั้น 8 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.arit.co.th/hr (จำนวนจำกัด)

ไม่มีความคิดเห็น