Breaking News

ปชส. รพ.จุฬาฯ


มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน “สูงวัย สดใส ห่างไกลกระดูกพรุน” เนื่องในวันผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2566 โดยมี รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ รศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ กรรการมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ รศ.พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา คุณสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ คุณสุดถนอม กรรณสูต กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด พลตรี ศ.นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ พ.อ.รศ.พญ.สุมาภา ชัยอํานวย ประธานชมรมรักษ์กระดูก มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน พร้อมทั้งเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน ณ Q Stadium ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566

รูปจากด้านซ้าย
1. พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์
2. คุณสุดถนอม กรรณสูต กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
3. คุณสุธาวดี ศิริธนชัย, กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์
4. รศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ กรรการมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
5. รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
6. พลตรี ศ.นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
7. พ.อ.รศ.พญ.สุมาภา ชัยอํานวย ประธานชมรมรักษ์กระดูก มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
8. รศ.พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา

ไม่มีความคิดเห็น