Breaking News

สสท.เสริมเขี้ยวเล็บ เปิดหลักสูตร กม.ฟ้องร้อง ให้สหกรณ์เป็นทนายได้ด้วยตนเอง

สสจ.สุพรรณบุรี จัดหลักสูตรเอาใจสมาชิก เสริมความรู้สหกรณ์ในจังหวัดให้ฟ้องร้องดำเนินคดี สามารถเขียนคำร้องได้ทั้ง ฟ้องจำนอง ฟ้องผู้กู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ฟ้องผู้กู้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหา NPL ในสหกรณ์ให้เป็นศูนย์ และลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี

(วันที่ 4 สิงหาคม 2566) ายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายสหกรณ์ ในโครงการอบรม กฎหมายสหกรณ์ การเขียนคำร้องในการฟ้องร้องคดีของสหกรณ์ และมอบเงินอุดหนุนการจัดโครงการฯ แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี (สสจ.สุพรรณบุรี) จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายประสาร เพชรมอญ ประธานฯ สสจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีผู้ เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 60 คนจากสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิสกก.ศรีประจันต์ ,สกก.บางปลาม้า , สกก.สามชุก ฯลฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เปิดเผยว่า ขอบคุณสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้สหกรณ์ที่ผ่านการอบรมการติดตามหนี้สิน และการดำเนินคดีผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งหลายๆสหกรณ์เขาดความรู้ด้านกมกฎหมายทำให้ไม่สามารถเขียนคำฟ้อง หรือเป็นผู้แทนสหกรณ์กระทำการแทน เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ดังนั้นสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อทำให้สหกรณ์มีความเข้าใจ และเกิดความรู้ด้านกฎหมาย สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

 

ไม่มีความคิดเห็น