Breaking News

วธ.โดยกองทุนสื่อฯ ร่วมกับ วัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม จัดงาน "มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข" 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 เปิดท่องโลกพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย เด็กเยาวชน ประชาชนเข้าถึงคำสอนนำไปใช้ในชีวิต

 


วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข" จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เครือข่ายด้านพระพุทธศาสนา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีหน้าที่ทำนุบำรุง ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นได้ กรมการศาสนาบูรณาการร่วมกับทุกองค์กรเครือข่าย คณะสงฆ์ ร่วมกันเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา รวมถึงร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตสื่อเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาต้องมี มัชฌิมาปฏิปทา คือ ความสมดุล ทางสายกลาง ความเหมาะสม ความเสมอ ความพอดี  โดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมทำความดีละเว้นความชั่ว ผ่านงาน "มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข"  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ อาทิ การเสวนา พูดคุย และการขับร้องบทเพลง จากเหล่าศิลปินชื่อดัง กิจกรรม Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย จำนวน 9 จุด การสาธิตการทำกระทง และVirtual Exhibition “มัชฌิมาปฏิปทา” ในรูปแบบสื่อภาพยนตร์  วิดีโอ เป็นต้น สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรม พุทธศาสนาทั้งหมดสืบค้นในรูปแบบ Big Data องค์ความรู้ด้านศาสนา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชนที่สนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดีๆทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมายผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์


ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีแนวความคิดที่จะสร้างแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างกว้างขวาง จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานแบบผสมผสาน “พุทธธรรมนำสื่อสันติสุข” ทั้งในรูปแบบกิจกรรมภาคพื้น และกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบ Metaverse เสมือนจริงหรือ Virtual Event เพื่อเปิดประสบการณ์ผู้เข้าชมการเรียนรู้พุทธธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยแยกหมวดหมู่ทั้งสาระและบันเทิงไว้อย่างครบถ้วน เสมือนได้ท่องโลก Exhibition ขนาดใหญ่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น